ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG LỜI KHEN NGỢI

Phần 1 Phần 2 Câu gốc: Châm-ngôn 27:21 Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài ngoài. Mục đích: Châm-ngôn 20:6 Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? I. NHỮNG LỜI KHEN NGỢI TỪ CON NGƯỜI 1. Tự khen ngợi

... Đọc tiếp.