01 – CÁC PHƯỚC LÀNH

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 5 Mục đích: Đức Chúa Jesus dạy những điều căn bản về Nước Trời, và Ngài muốn cho con dân Ngài được hưởng ở đất cũng như ở Trời. Ma-thi-ơ 5:1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến

... Đọc tiếp.

02 – CÁC PHƯỚC LÀNH

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 5 Mục đích:  Đức Chúa Jesus dạy những điều căn bản về Nước Trời, và Ngài muốn cho con dân Ngài được hưởng ở đất cũng như ở Trời.

... Đọc tiếp.