01 – CHÚA SỐNG LẠI RỒI!

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-20 Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; Mục đích: Giăng 14:19b vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. I. BỐI CẢNH SỐNG LẠI CỦA CHÚA JÊSUS 1. Thời điểm Chúa

... Đọc tiếp.

02 – CHÚA MỞ TRÍ ĐỂ HIỂU KINH THÁNH

Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-53 Câu ghi nhớ: Lu-ca 24:45 Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Mục đích: Lu-ca 24:44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi Ta còn ở với các ngươi, Ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về Ta trong luật pháp

... Đọc tiếp.

03 – NGUỒN NƯỚC SỐNG ĐÃ ĐẾN, Phần 1

Kinh Thánh: Giăng 4:1-21 Câu ghi nhớ: Ê-sai 66:12 Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ; Mục đích: Giăng 4:14 nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát

... Đọc tiếp.

04 – QUYỀN NĂNG CỦA NGUỒN NƯỚC SỐNG, Phần 2

Cầu nguyện theo bài học: Kinh Thánh: Giăng 4:21-42 Câu ghi nhớ: Ê-xê-chi-ên 47:9 Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên

... Đọc tiếp.