08 – CHỨC VỤ CỦA CÁC CHẤP SỰ

Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 3:8-13 Câu ghi nhớ: Công vụ 20:28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Mục đích: Vả lại, cái điều

... Đọc tiếp.