01 – GỐC NHO VÀ NHÁNH

Kinh Thánh:  Giăng 15 Câu gốc:  Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì

... Đọc tiếp.

02 – GỐC NHO VÀ NHÁNH

Kinh Thánh:  Giăng 15 Câu gốc:  Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì

... Đọc tiếp.