01 – ĐOÀN DÂN ĐÔNG VÀ CÔNG VIỆC CỦA HỌ

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 13:1-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8: 1-18 Mục đích:  Gia-cơ 1:22  Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. I.  Bối cảnh :  13: 1-2 1 Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2 Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm,

... Đọc tiếp.