CHÚA BÌNH AN HIỆN ĐẾN

Kinh thánh: Giăng 20:19-30 Câu gốc: Ê-sai 9:5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời

... Đọc tiếp.