01 – ĐỜI SỐNG MỚI

Kinh thánh:Cô-lô-se 3:1-17 ******* Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mục đích: Giúp chúng ta biết ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống hằng ngày, vì những quyết

... Đọc tiếp.

02 – NHẬN BIẾT LÚC MÌNH ĐƯỢC THĂM VIẾNG

Kinh thánh: Lu-ca 19:28–44 Câu ghi nhớ: Lu-ca 19:43 Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. 44a Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia,

... Đọc tiếp.

03 – DỌN SẠCH ĐỀN THỜ

  Cầu nguyện dọn sạch Kinh Thánh: Giăng 2:13-25 Câu ghi nhớ: Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

... Đọc tiếp.

04 – CÂY VẢ KHÔNG TRÁI

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:17-22, Lu-ca 13:6-9 Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 1:8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu. Mục đích: Nhận biết ý

... Đọc tiếp.

05 – TẤM LÒNG CỦA CHỦ VƯỜN NHO

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:33-46; Ê-sai 5:1-7 Câu ghi nhớ: Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu

... Đọc tiếp.

06 – NHÁNH NHO LIỀN GỐC

Kinh Thánh: Giăng 15:1-8 Câu ghi nhớ: Giăng 15:4 Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.

... Đọc tiếp.

07 – TIỆC CƯỚI VÀ NHỮNG VỊ KHÁCH MỜI

Câu ghi nhớ: Khải-huyền 19:9 Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Mục đích: Giúp chúng ta biết cách để được Chúa dẫn chúng ta vào phòng yến tiệc

... Đọc tiếp.

08 – ĐƯỢC YÊU, ĐỂ YÊU

Phần 1 Phần 2 ĐƯỢC YÊU, ĐỂ YÊU Kinh Thánh: Giăng 15:9-17 ******* Câu ghi nhớ: Giăng 13:35  Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Mục đích: Chúa yêu thương chúng ta, Ngài chọn lựa chúng ta làm môn

... Đọc tiếp.

09 – VUI MỪNG TRỌN VẸN (Được yêu, để yêu – P3)

Kinh Thánh: Giăng 15:9-17 ******* Câu ghi nhớ: Giăng 13:35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Mục đích: Chúa yêu thương chúng ta, Ngài chọn lựa chúng ta làm môn đồ Ngài để chuyển tải tình yêu đến

... Đọc tiếp.