01 – CHÚA GIÊ-XU – NGÔI LỜI

Câu ghi nhớ:  I Giăng 1:1  Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã rờ về Lời Sự Sống; Mục đích: Đức Chúa Jesus muốn chúng ta kinh nghiệm được chính mình Ngài vì Ngài là Lời Sự Sống

... Đọc tiếp.

02 – LỜI SỰ SỐNG

Câu ghi nhớ:  I Giăng 1:1  Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã rờ về Lời Sự Sống; Mục đích: Đức Chúa Jesus muốn chúng ta kinh nghiệm được chính mình Ngài vì Ngài là Lời Sự Sống

... Đọc tiếp.