01 – ĐẤNG KHÔI PHỤC MỌI SỰ

Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Mục đích: Giúp chúng ta

... Đọc tiếp.

P1 – CHÚA LÀ ĐẤNG PHỤC HỒI CHO GIÓP

Phần 1: Gióp đoạn 1- 21 Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời

... Đọc tiếp.

P2 – CHÚA LÀ ĐẤNG PHỤC HỒI CHO GIÓP

I. SỰ TRANH LUẬN CỦA GIÓP VÀ BỐN BẠN HỮU 1. Các bạn của Gióp đến thăm: Gióp 2:11 Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình

... Đọc tiếp.

TẤN TỚI TRONG SỰ PHỤC HỒI CỦA CHÚA, P1

Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Mục đích: 2 Phi-e-rơ 3:18

... Đọc tiếp.

TẤN TỚI TRONG SỰ PHỤC HỒI CỦA CHÚA, P2

Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 47:5-12 Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Mục

... Đọc tiếp.