3 nhà thông thái

NHỮNG NHÀ THÔNG THÁI TÌM CHÚA JÊSUS

Câu gốc: Giê-rê-mi 29:13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. Mục đích: Châm- 8:17 Ta yêu mến những người yêu mến Ta, phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta. Ma-thi-ơ 2:1a Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời

... Đọc tiếp.