01 – TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG – P1

Phần 1: Phần 2: Câu gốc: Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mục đích: Ma-thi-ơ 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng

... Đọc tiếp.

02 – TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG – P2

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:3-8 Câu gốc: Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang. Mục đích: Ê-sai 40:4 Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; Mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; Các

... Đọc tiếp.

03 – TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG – P3

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:9-17 Câu gốc: Ma-thi-ơ 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng

... Đọc tiếp.