BÀI 01 – 7 ĐIỀU TỰ KẾT ƯỚC VỚI CHÚA

Câu ghi nhớ:  Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích:  2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như

... Đọc tiếp.

BÀI 03 – CHÚA ĐÃ NGHE VÀ ĐẾN ĐỂ GIẢI CỨU

  BÀI 3 – CHÚA ĐÃ NGHE VÀ ĐẾN ĐỂ GIẢI CỨU Thi-thiên 18:7-11 Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng

... Đọc tiếp.

Bài 04 – Chúa Đến Giải Cứu

BÀI 4 – CHÚA ĐẾN GIẢI CỨU Thi-thiên 18:12-15 Câu ghi nhớ:  Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích: 1. Giai đoạn chúng ta bắt đầu nghe, thấy

... Đọc tiếp.

Bài 05 – Chúa Đến Đem Chúng Ta Ra Khỏi Gian Truân

Thi-thiên 18:16-19 Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển

... Đọc tiếp.

BÀI 07 – CÁCH CHÚA ĐỐI VỚI CHÚNG TA

Thi-Thiên 18:25-27 Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển

... Đọc tiếp.

BÀI 08 – THỜI ĐIỂM ĐƯỢC BỨC PHÁ

Bài 8 – P1 Bài8 – P2 Thi-Thiên 18:28-31 Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để

... Đọc tiếp.

BÀI 09 – THỜI ĐIỂM ĐƯỢC CHÚA TRANG BỊ

Thi-thiên 18:32-36 Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển

... Đọc tiếp.

BÀI 10 – CHIẾN TRẬN VÀ ĐẮC THẮNG KHẢI HOÀN

THỜI ĐIỂM KẺ THÙ BỊ ĐÁNH VÀ TIÊU DIỆT Thi-thiên 18:37-42 Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy

... Đọc tiếp.