27. NGƯỜI KHÔN NGƯỜI DẠI XÂY NHÀ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:24-27 Câu gốc: Thi-thiên 127:1 Nếu Đức Giê-hô không cất nhà, thì những thợ xây cất uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Mục đích: Hê-bơ-rơ 12:27 Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng

... Đọc tiếp.