BA ĐIỀU ĐỂ HỦY PHÁ CÔNG VIỆC CỦA MA QUỈ

Câu gốc: Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi! Mục đích: Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng

... Đọc tiếp.