01 – NGUỒN GỐC CỦA KẺ PHẢN LOẠN

Câu ghi nhớ:  Giăng10:10  Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Mục đích:  II Cô-rinh-tô 2:11  Để cho chúng ta biết:  Hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là

... Đọc tiếp.

02 – THẤT BẠI VÌ NGHE THEO KẺ PHẢN LOẠN

(Thuộc loạt bài ĐẮC THẮNG KẺ PHẢN LOẠN) Kinh Thánh:  Sáng Thế Ký đoạn 3 Câu ghi nhớ:  I Sa-mu-ên 15:22  Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự

... Đọc tiếp.

03 – NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẮC THẮNG KẺ PHẢN LOẠN

(Thuộc loạt bài ĐẮC THẮNG KẺ PHẢN LOẠN) Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 4:1-11 Câu ghi nhớ:  Khải huyền 1:17b  Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Mục đích:  I Giăng 2:14

... Đọc tiếp.