04 – ĐỨC CHÚA JESUS VÀO ĐỒNG VẮNG

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:1-2 Câu gốc: Ê-sai 32:15 cho đến chừng Thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm. Mục đích: Ê-sai 43:19 Nầy, Ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há

... Đọc tiếp.