02 – TRỞ LẠI VỚI CHÚA, GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 13 Câu ghi nhớ: 1 Phi-e-rơ 2:17 Hãy kính mọi người; Yêu anh em; Kính sợ Đức Chúa Trời; Tôn trọng vua. Mục đích: Giúp chúng ta được ở trong Đất Hứa của Chúa dành cho chúng ta và hậu tự chúng ta. I. Thái độ của Áp-ra-ham đối với

... Đọc tiếp.

03 – TRANG BỊ CHO MÌNH VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 14 ******* Câu ghi nhớ: Sáng thế ký 14:20a Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Mục đích: Giúp chúng ta biết Chúa muốn chúng ta luôn được trang bị sẵn sàng để ích lợi cho Chúa. I. CHIẾN TRANH

... Đọc tiếp.

04 – ĐỐI DIỆN VỚI SỢ HÃI, NGHI NGỜ

Kinh thánh: Sáng Thế Ký 15 Câu ghi nhớ: Sáng Thế Ký 15:1 Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! Ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Mục đích: Giúp cho

... Đọc tiếp.

05 – TÁI LẬP LỜI KẾT ƯỚC

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký đoạn 17 Câu ghi nhớ: Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. (Gióp 23:13) Mục đích: Giúp chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy tin và chờ đợi thì

... Đọc tiếp.

06 – MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐẦY PHƯỚC HẠNH

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 18 Câu gốc: Ô-sê 6:3 Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất. Mục

... Đọc tiếp.

07 – ĐỨA CON CỦA LỜI HỨA

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 21: 1-10 & Đoạn 22 Câu ghi nhớ: Rô-ma 4: 21 Vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Mục đích: Giúp cho chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, hãy tin cậy và vâng lời Ngài. I. Đứa

... Đọc tiếp.

08 – CƯỚI VỢ CHO CON

Phần 1 Phần 2 Kinh Thánh: Sáng Thế Ký Đoạn 24 Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 6:14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Mục đích: Hãy phó thác đường

... Đọc tiếp.

09 – GIA ĐÌNH Y-SÁC VÀ RÊ-BE-CA

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 25 Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 12:16 Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Mục đích: Nhờ Chúa để giữ địa vị Chúa đã ban cho chúng ta

... Đọc tiếp.

10 – ĐƯỢC RỘNG RÃI VÀ THỊNH VƯỢNG

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 26 Câu ghi nhớ: Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. (Sáng Thế Ký 26: 22b) Mục đích: Giúp chúng ta tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, ở trong xứ, và nuôi mình bằng

... Đọc tiếp.