Tải MP3


Kinh Thánh:  I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Câu ghi nhớ:  I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3  Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta.
Mục đích:  Giúp chúng ta nhận biết và làm theo những bước Chúa hướng dẫn cho đời sống đức tin đạt kết quả.

CategoriesĐọc Tiếp Trong Loạt Bài: Đức Tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =