Tải MP3Tải Dàn Bài


QUYỀN NĂNG CỦA BÁP-TEM
Ma-thi-ơ 3:13-17

Câu ghi nhớ: Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ (1 Phi-e-rơ 3:21).
Mục đích: Giúp chúng ta nhận biết báp-tem là gì và tại sao cần làm lễ báp-tem và sống xứng đáng với sự ăn năn để bước đi với Đức Chúa Jesus bởi quyền năng của Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:8-10 )
I. Ý NGHĨA CỦA CHỮ BÁP-TEM
Tiếng Hy lạp: Batimos – nhúng mình xuống nước
(Math 3:13; Công 8:36-38; Rô 6:3-4, Cô-lô-se 2:1)
II. CHÚA JESUS ĐẾN VỚI GIĂNG ĐỂ CHỊU BÁP-TEM
Mathi ơ 3:13 Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem.
1. Tấm gương của Chúa Jesus: Vâng phục Cha, tôn trọng người của Cha sai đến
2. Địa điểm Giô-đanh: Nơi của phép lạ và nơi vượt qua đến sự sống mới
a. Gia-cốp qua sông Giô đanh Sáng 32:10
b. Giô-suê: Dân Y sơ ra ên vượt qua sông Giô đanh Giô suê 3:13; 4:5-6
c. Na-a-man: Được chữa lành bịnh phung 2 Các 5:10
d. Ê-li và Ê-li-sê: Vượt qua sông Giô-đanh 2 Các 2:7-8
e. Ê-li-sê: Lưỡi rìu nổi lên từ nước 2 Các Vua 6:5
III. TẠI SAO CHÚA JESUS CHỊU BÁP-TEM
Ma thi ơ 3:14 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 15 Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài (Giăng Báp-tít nhận biết mình cần Chúa Jesus Christ)
1. Ngài là Con Cả: (Rô 8:29c) Ngài là Con cả ở giữa nhiều anh em.
2. Trở nên giống như chúng ta: (Hêb 2:17) Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.
3. Làm trọn luật pháp: (Math 5:17) Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
4. Làm trọn sự công bình: (Math 3:15) Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.
5. Làm gương để chúng ta noi theo: (1 Phierơ 2:21) Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dâu chân Ngài.
6. Bắt đầu tin lành của nước Đức Chúa: (Luca 16:16) Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.
IV. CÓ BAO NHIÊU LOẠI BÁP-TEM TRONG KINH THÁNH
   A. TRONG CỰU ƯỚC:
Hình bóng: Đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Đấng Christ.
Môi-se: Biển đỏ:1 Côrinhtô 10:1 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển,2 chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển.
1. Giô-suê: Sông Giô-đanh: Giô suê 4:23 vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại Biển đỏ, khiến cho nó bày khô trước mặt chúng ta, cho đến chừng nào chúng ta đã qua khỏi. (Giô suê 5:2-5 Làm phép cắt bì lần thứ 2)
Giô-suê 5:2 Trong lúc đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy sắm sửa dao bằng đá lửa, và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Y-sơ-ra-ên. 4 Này là cớ Giô-suê làm phép cắt bì cho họ: Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong đồng vắng, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô .
2. Đền tạm: Chậu rửa bằng đồng: Xuất 30:17 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng: 18 Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào. 19 A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. 20 Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết; và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. 21 Thế thì, họ hãy rửa tay và chân, hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn, cùng dòng dõi người trải qua các đời (Lê 16:24; Xuất 29:4; 30:30)
3. Lễ rửa sạch: Bị phung: (Lê 14:8-9); Bị ô-uế (Lê 17:15-16); Rửa tay chân và tắm (Mác 7:3-4)
     B. THỜI KỲ TÂN ƯỚC:
1. BÁP-TEM của Giăng: Ăn năn TỘI để đón nhận Đức Chúa Jesus Christ.
Ma-thi-ơ 3:4 Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. 5 Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; 6 và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.
Công 13:24 Trước khi Đức Chúa Jêsus chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp tem về sự ăn năn cho cả dân Y-sơ-ra-ên (Lu-ca 3:3)
2. BÁP-TEM trong DANH ĐỨC CHÚA JESUS:
Công 19:4 Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. 5 Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-tem nhân Danh Đức Chúa Jêsus.
Mác 10:38 Nhưng Đức Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-tem ta chịu chăng?
** Ý NGHĨA: Rôma 6:3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép BÁP-TEM trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép BÁP-TEM trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép BÁP-TEM trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy (Côl 2:12 Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.).
 Các môn đồ làm BÁP-TEM:
Giăng 4:1 Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn Giăng (Kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Jêsus làm phép BÁP-TEM, nhưng là môn đồ Ngài)
Công 8:36 Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ cónước , hoạn quan nói rằng: Nầy,môn đồ đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống môn đồ, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan (Ê-thi-ô-bi)
3. BÁP-TEM bằng ĐỨC THÁNH LINH và bằng LỬA:
1 Giăng 4:13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. (Math 3:11c Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.)
 Các môn đồ được BÁP-TEM THÁNH LINH
Công 2:1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói (Đức Thánh Linh khai sinh hội thánh)
 Nhà Cọt-nây được BÁP-TEM THÁNH LINH
Công 11:15 Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. 16 Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 17 Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai, mà ngăn trở Đức Chúa Trời được?
 Người Ê-phê-sô được BÁP-TEM
Công 19:1 Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. 2 Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào? 3 Trả lời rằng: Phép báp-tem của Giăng. 4 Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. 5 Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-tem Nhân Danh Đức Chúa Jêsus. 6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. 7 Cộng hết thảy độ mười hai người.
 Ngày cuối cùng cho mọi người
Công 2: 16 Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: 17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao, 18 Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri; 19 Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất; Tức là máu, lửa, và luồng khói; 20 Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. (Lu-ca 11:13 Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!)
V. SAU KHI CHÚA JESUS BÁP-TEM
Ma thi ơ 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. 17Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.
1. Trời mở ra: Liên kết với Thiên đàng, Những phước hạnh từ Thiên đàng được chuyển tải đến con người qua Đức Chúa Jesus.
 Mục đích: Để cho chúng ta kinh nghiệm được như Ngài.
Giăng 1:51 Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra , và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người. (Ê-phê-sô 1: 3Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời)
 Những người đã kinh nghiệm trời mở ra:
* Ê-xê-chi-ên: Ê-xê-chi-ên 1:1; * Chấp sự Ê-tiên: Công 7:56
* Sứ đồ Phi-e-rơ: Công 10:11; * Sứ đồ Giăng: Khải 19:11
2. Đức Thánh Linh ngự xuống: Đến đậu trên Ngài như Chim Bồ câu (Ê-sai 9:4c)
a. Đầy dẫy trên Ngài:
Lu-ca 4:1 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng,
Giăng 3:34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực (Không có giới hạn).
b. Mục đích: Để thi hành chức vụ
Công 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép , rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài (Em-ma-nu-ên).
Ê-sai 11:2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn-ngoan và thông-sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. 3 Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.
c. Để cho chúng ta cũng nhận được: (Thời kỳ Công vụ Đoạn 2)
Giăng 1:16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được,và ơn càng thêm ơn.
Công 4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ
d. Để xác nhận với Giăng về Đấng Christ: (Giăng 1:29-31)
Giăng 1:32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài. 33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 34 Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời
e. Xác nhận Chúa với chúng ta:
1 Côrinhtô 12:3 Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa! Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa! (Giăng 16:8-9)
Rô 8:16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
3. Có tiếng phán từ Trời: Ma thi ơ 3:17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.
2 Phi-e-rơ 1:17 Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.”
Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
** Lời cầu nguyện: Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban mọi sự cho con bởi Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của con (Rô 8:32). Cầu xin Đức Thánh Linh giúp con hiểu và sống theo ý muốn của Ngài, để Ngài được vinh hiển và cho con kinh nghiệm được mọi điều Chúa đang dành cho con trong Chúa Jesus Christ, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =