Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:1-11
Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
Mục đích: Công-vu 20:28 Anh em hãy giữ  lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết  mình
I. CHỨC VỤ CỦA PHAO-LÔ
1 Ti-mô-thê 1:1 Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ,
1. Gương tốt để noi theo: Phao-lô
•   Vâng mạng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ: (1a) –> Biết mình đang hầu việc ai!
2 Ti-mô-thê 1:12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó (2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;)
•   Và làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ (1c) –> Biết chức vụ Chúa giao cho.
•   Ga-la-ti 1:12 vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ. 13 Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; 14 tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. 15 Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng 16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. (Sứ đồ: Mác 3:14 Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo,)
2. Đức Chúa Trời: là Cứu Chúa chúng ta. (1a) (Phục 7:8/ 2 Sa-mu-ên 22/ Thi-thiên 18)
•   Cựu ước: Được ứng dụng cho Đức Giê hô Va: Giải cứu họ khỏi nô lệ/kẻ thù
•   Ma-ri ca ngợi: Lu-ca 1:47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.
3. Đức Chúa Jêsus Christ: là sự trông cậy chúng ta (1b)
1 Phi-e-rơ 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! (tồn tại/quyền năng/phát triển)
II. TI-MÔ-THÊ (Ý nghĩa: là kính sợ hay thờ phượng Đức Chúa Trời)
1 Ti-mô-thê 1:2 gởi cho Ti-mô-thê, là con thật của ta trong đức tin: nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!
1. Đức Chúa Trời: Cha chúng ta (2c) (Không mồ côi/ thuộc về nước thiên đàng)
Ma-thi-ơ 6:9 Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! (Chúa Jesus dạy cho chúng ta biết Cha)
Ga-la-ti 4:6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!
    •   Đấng ban ân điển, sự thương xót, và sự bình an. (2b)
Gia-cơ 1:17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
2. Đức Chúa Jêsus Christ: là Chúa chúng ta (2c) (hay Chủ)
    •   Thời Cựu ước: Ê-sai 26:13 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. (Khi dân sự ăn năn quay trở lại với Chúa từ chối chủ cũ)
   •   Thời kỳ Tân ước: 1 Cô-rinh-tô 12:3 Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!
Những người chưa tin: chúa đời này (2 Cô-rinh-tô 4:4)cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy (Ê-phê-sô 6:12).  (Ê-phê-sô 2:2 đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch.)

 •   Đấng ban ân điển/sự thương xót/sự bình an. (2b)
Ân điển: Xuất 34:6 Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, 7 ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Giăng 1:17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến).
        Sự thương xót: Ê-sai 63:9 Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa.
   Bình an: Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi;Ta sự bình an Ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Ê-sai 9:5c là Chúa Bình an. 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời) 1 Phi-e-rơ 1:2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!
3. Gương tốt để noi theo: Phao-lô (2a)
   •   Gởi cho Ti-mô-thê, là con thật của ta trong đức tin. (Khích lệ quan tâm và dạy dỗ con cái của đức tin.)
   •   Nguồn gốc của Ti-mô-thê: Công-vụ 16:1 Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc. 2 Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người. 3 Phao-lô muốn đem người theo; bởi cớ những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Gờ-réc. (= Hy-lạp = ngoại bang)
   •   Chúc phước cho Ti-mô-thê: Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an. (Tấm lòng của người cha mong muốn con mình được phước)
III. NỘI DUNG CỦA LỜI KHUYÊN: 1 Ti-mô-thê 1:3 Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác,4 đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin.
1. Mạng lịnh của Phao-lô cho Ti-mô-thê:
•    Nhắc: Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con (3a)
(Mạng lịnh quan trọng rất quan trọng, không thể quên)
•    Con phải: ở lại Ê-phê-sô (3b) Mạnh mẽ/ đứng trên chân của mình/lo và bảo vệ Hội thánh Chúa đã giao cho mình.. (2 Ti-mô-thê 1:7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.)
•    Răn bảo: Để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, (3c)
(Sử dụng uy quyền Chúa ban cho: Tít 2:15 Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.)
–   Không có Tin Lành khác: Ga-la-ti 1:7 Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. 8 Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! (Ga-la-ti 1:9)
•    Đừng nghe: 1 Ti-mô-thê 1:4 đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng (Tít 1:14 chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta trái với lẽ thật.)
•    Mục đích của sự răn bảo 1 Ti-mô-thê 1:5 Nhờ Đức Thánh Linh, không phải đến từ xác thịt)
Ấy là sự yêu thương/ Bởi lòng tinh sạch,
Lương tâm tốt /Đức tin thật mà sanh ra. 2 Cô-rinh-tô 5:14 Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi,
2. Lời cảnh báo:
•    Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó (trên): 1 Ti-mô-thê 1:6 Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích; (2 Ti-mô-thê 4:3 Vì sẽ có một thời kia (thời kỳ cuối cùng), người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình.)
•    Họ muốn làm thầy dạy luật: 1 Ti-mô-thê 1:7 họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết (quả quyết). (Họ thiếu hiểu biết và không chấp nhận những điều Đức Chúa Trời đã ban cho bởi Đức Chúa Jêsus Christ.)
•    Mục đích của luật pháp:
 Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chính đáng, (C8)
 và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, (C9a)
 bèn là vì những kẻ trái luật pháp/bội nghịch, (C9b)
 vì những kẻ không tin kính/ phạm tội, (C9c)
 những kẻ vô đạo/ nói phạm thánh thần, (bổ báng thần linh) (C9d)
 những kẻ giết cha mẹ/ giết người, (C9e)
 vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, (C10a) (Tình dục đồng giới:BDM)
 ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. (C10b)
3. Lời hứa: 1 Ti-mô-thê 1:11 Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. (Ga-la-ti 1:12 vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ.)
Phao-lô chống lại những người bắt buộc tín đồ phải theo luật pháp của Môi-se một cách sai lạc/ họ từ chối công lao cứu chuộc đã hoàn tất trong Đức Chúa Jêsus Christ.)
Ga-la-ti 4:4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Ga-la-ti 5:18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp (Rô-ma 3:24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ)
4. Ứng dụng: Xin Đức Thánh Linh giúp con nhận biết bây giờ con đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì con được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Cảm tạ Chúa, Amen.
5. Ghi lại những điều Chúa dạy dỗ bạn và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + twelve =