Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6
Câu gốc: Ma-thi-ơ 16:27  Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

I.  SỰ BỐ THÍ
1) Mệnh lệnh của Chúa:
Mat 6:1 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy.  Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.
2) Cách để bố thí:
a) Theo cách của Pha-ri-si:  Mat 6:2  Để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. (Dâng hiến có tên bảng vàng)
b) Theo cách của Chúa: Mat 6:3  Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, 4 và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. (Đọc Mác 12: 41 -44 )
II.  CÁCH CẦU NGUYỆN:
1) Cách cầu nguyện của người Pha-ri-si:  5, đừng làm như bọn giả hình (Tiếng Hy Lạp: người biểu diễn); Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. (Đọc Gia-cơ 3:17 ) Mat 13, Mác 2, Lu-ca 3,
Lý do dẫn đến sự giả hình:
a) Lương tâm chai lì:
1 Tim 4:2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì.
b) Thờ Chúa bằng môi miếng:
Tôn giáo, hình thức, không có Chúa Jesus, Mác 7:6
c) Cảnh báo: Ga-la-ti 2:11-12  Bị sự giả hình của họ dẫn dụ (men của người Pha-ri-si) ăn của cúng.
d) Số phận của kẻ giả hình:  Ma-thi-ơ 24:51  Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
2) Cách cầu nguyện của Chúa: 6  cầu nguyện, ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. 7  Đừng dùng những lời lặp vô ích (Truyền đạo 5:2) 8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.
III. CHÚA DẠY CHO MÔN ĐỒ CÁCH CẦU NGUYỆN:
9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vầy:
* Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
1) A-đam là con Đức Chúa Trời (Theo Lu-ca , 38 Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết, Sết con A-đam, A-đam con Đức Chúa Trời).
2)  Chúa Jesus dẫn chúng ta đến cùng Cha: Giăng 14:6
3) Phi-líp muốn thấy Cha 14:8
4) Thấy (có) Chúa Jesus là thấy Cha: Giăng 14:9
Đọc Ma-thi-ơ 5:48, Ma-thi-ơ 6:1
5) Chúa là Cha rất tốt Ma-thi-ơ 7:11
6) Phước hạnh: Ma-thi-ơ 10:32; 13:43
7) Cảnh báo: Ma-thi-ơ 10:33
* Danh Cha được thánh (Ê-sai 47:4 Đấng Cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên).
Ê-xê-chi-ên 36:21 & 23; 38: 23
Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
* 10 Nước Cha được đến: Chúng ta công bố sự cai tri của Ngài được thực hiện trên đất, ở trong đời sống của chúng ta,
Lu-ca 11:20 Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi.
Lu-ca 17:21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi; (Chúa Jesus muốn chúng ta hiểu biết một cách tích cực về vương quốc của Thiên Đàng và sống trong vương Quốc của Ngài ngay bây giờ, ngay tại chỗ này. Chúa muốn chúng ta hiểu biết và sử dụng uy quyền Ngài ban cho chúng ta)
* Ý Cha được nên, ở đất như trời!
1) Chúa Jesus làm theo ý Cha:
Giăng 12:49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào.
Ma-thi-ơ 26:39, 42  xin ý Cha được nên.
2) Phao-lô theo ý muốn của Đức Chúa Trời: 2 Cô-rinh-tô 1:1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ
3) Lời hứa khi làm theo ý muốn của Cha:
Giăng 6:40  Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.
Ga-la-ti 1:4, Ma-thi-ơ 12:50 ,
Phục 11:18-21 Y như những ngày của trời ở trên đất.
4) Cảnh báo: Ma-thi-ơ 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
* 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày
Lu-ca 11: 3 xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy
 Xuất 16: 4 mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy.
Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.
* 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
Lu-ca 11: 4  tha kẻ mích lòng mình;
a) Chúa tha cho chúng ta:
Hê-bơ-rơ 8:12 Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.
Mi-chê 7:18-19 Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.
Cô-lô-se 2:13  Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:
b) Chúng ta hãy thứ cho người khác:
Mác 11:25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi (Ma-thi-ơ 18:35)
* 13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! (và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ!) Chớ sa vào chước cám dỗ.
1 Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 1:12-14  Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.
[Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]
Khải 1:6  Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.
14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
16 Khi các ngươi kiêng ăn, 
 * Cách của Pha-ri-si: Câu 16 thế gian thưởng 
 * Cách của Chúa: Câu 17 và Cha  sẽ thưởng cho ngươi.
19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, câu 21 (Đọc Lu-ca 12:16-21)
22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; 23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm
24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. Chớ lo lắng về đời này: 25 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? * Chúa lo cho chim và hoa: 26-29
* Mệnh lệnh: 6:30-31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng – 32 (1 Phi-e-rơ 5:7)
Cách giải quyết nhu cầu: 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Phi-líp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − 1 =