Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn .
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!
1 Ti-mô-thê 1:12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; 13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin.
1. Đức Chúa Jêsus Christ:
    1.1. Đấng ban thêm sức
•   Đức Chúa Jêsus được thiên sứ thêm sức: Lu-ca 22:39 Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài. 40 Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. 41 Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện 42 rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! 43 Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất (vì Ngài cũng là một con người 100%). Hê-bơ-rơ 5:2 Người đã bị vây trong sự yếu đuối, nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm.
•   Phao-lô được Chúa thêm sức: Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (2 Ti-mô-thê 4:17 Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử.) Cô-lô-se 1:29 Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.
–> Phao-lô có lúc cảm thấy quá sức: 2 Cô-rinh-tô 1:8 Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống.
    1.2. Là Chúa
Công-vụ 2:36 Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.
Khải-huyền 17:14 Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.
1.3. Là Đấng xét Phao-lô là trung thành
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.
2 Sử-ký 16:9 Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.
  Không trung thành: Châm-ngôn 20:6 Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình; Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? (2 Ti-mô-thê 3:1 Hãy biết rằng Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta đều tư kỷ (vị kỷ), tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, 3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5a bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. (1 Sa-mu-ên 16:7b Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.)
            1.4. Là Đấng lập Phao-lô làm kẻ giúp việc
Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.
2. Gương tốt:
•    Phao-lô biết cảm tạ Chúa về mọi điều Chúa đã ban cho mình (C12)
2 Cô-rinh-tô 9:15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!
Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (1 Tê-sa 5:18)
•   Đội ơn thương xót của Chúa vì Ngài đã cứu Ông khỏi sự ngu muội, chưa tin (C13)
1 Ti-mô-thê 1:16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.
3. Tội lỗi cần phải tránh: Tội bắt bớ dân sự Chúa = bắt bớ Đức Chúa Jêsus
1 Ti-mô-thê 1:13 ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin.
•    Phạm thượng: Ta ngày trước vốn là người phạm thượng (C13a)
•   Bắt bớ Chúa: Công-vụ 22:6 Vả, lúc tôi đang đi đường, gần đến thành Đa-mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn, từ trên trờ giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. 7 Tôi té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, làm sao ngươi bắt bớ Ta? 8 Tôi trả lời rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Jêsus ở Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ đây.
•   Hay bắt bớ, hung bạo: (C13b) → Trở thành công cụ của sa-tan
Công-vụ 8:1 Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri; (Công-vụ 26:11 Vả lại, tôi thường trảy đi từ nhà hội nầy đến nhà hội kia, hà hiếp họ, để bắt họ phải nói phạm thượng, tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc.)
•    Ngu muội/ chưa tin: (C13c) Hiểu sai → Làm sai
Giăng 16:2 Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; Vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 22:29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.
4. Ứng dụng: Cảm tạ Đức Chúa Trời đã yêu thương con khi con còn là kẻ có tội và đáng chết mất, nhưng Ngài đã ban Đức Chúa Jêsus Christ đến để tìm và cứu chuộc con. Xin quyền năng của Đức Thánh Linh giúp con nhận biết ân điển của Ngài đã ban cho con, để con sống trong sự yêu thươn, hòa thuận và giúp đỡ mọi người hiểu biết lẽ thật của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho tội phạm thượng, hay bắt bớ người khác, hung bạo, ngu muội, chưa tin của con, và con đã vô tình trở thành công cụ của sa-tan để tàn phá Hội Thánh mà con tưởng mình hầu việc Đức Chúa Trời! Con đồng ý để Ngài biến Sau-lơ trong con thành Phao-lô cho Danh Đức Chúa Jêsus được vinh hiển và tôn cao, và biến con trở thành nguồn phước cho mọi người. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.
5. Ghi chú sự dạy dỗ của Chúa và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 3 =