Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: NÊ-HÊ-MI 5
Câu ghi nhớ: Êsai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.
Mục đích: Đức Chúa Trời luôn ban ơn để chúng ta xây dựng lại những nơi đổ nát của dân sự Ngài
I. NAN ĐỀ CỦA NHỮNG NGƯỜI NÊ-HÊ-MI XÂY DỰNG: Người nghèo
1. Lương thực thiếu thốn: Nê-hê-mi 5:1 Khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giu-đa, là anh em mình. 2 Có người nói rằng: Chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi, đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. 3 Cũng có người nói rằng: trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. (Có số lượng, nhưng không đủ thức ăn; Hậu quả trước đây khi họ không vâng lời Chúa Phục 28:1-6; 28:38-40)
Công vụ 6:1 Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. 2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. (Số lượng tăng và nhu cầu cần đáp ứng)
A mốt 8:11 Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va.
2. Tài chánh thiếu thốn: Nê-hê-mi 5:4 Lại có người khác nói rằng: chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi, mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. (Đời sống cũ)
– Phước của Chúa hứa ban: Phục 28:11 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. 12 Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.
3. Gia đình, của cải ly tan: Nê hê mi 5:5 Vả, thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ; này chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi; không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại; vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. (Phục 28: 41)
– Luật của Chúa: Lê vi ký 25:35 Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. 36 Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. (Thi 128 :1-4)
II. THÁI ĐỘ CỦA NÊ-HÊ-MI ĐỐI VỚI NGƯỜI ÔNG ĐANG XÂY DỰNG:
Với người giàu, quyền thế –> Người gây nan đề
Nê-hê-mi 5:6 Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm.
1. Bất đồng với sự hà hiếp: Không vui về điều không công bình.
Châm 21:13 Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.
2. Nê-hê-mi giải quyết với sự khôn ngoan Chúa ban cho:
Nê-hê-mi 5:7a Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng, mà rằng: các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình!
a. Bàn tính trong lòng: Có sự suy nghĩ chín chắn, có kế hoạch, không vội vàng
b. Sẵn sàng đối diện với những người giàu có, quyền thế
 Luật của Chúa: Gia cơ 2:1 Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. 2 Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; 3 nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, 4 thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? 5 Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? 6 Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo! Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7 Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? 8 Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng: hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. 9 Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. 10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. (Mathiơ 19:24 Người giàu)
c. Không làm việc một mình: cần sự ủng hộ của dân sự
Nê-hê-mi 5:7b Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng
d. Biết cách giải thích: thuyết phục người nghe
Nê-hê-mi 5:8 mà nói rằng: cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta, là người Giu-đa, mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa.
 Luật lệ của Chúa: Lê-vi-ký 25:39 Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi… 42 Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô; không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. 43 Ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.
Thi 146:7 Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp, và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù.
e. Cảnh cáo:
Nê-hê-mi 5:9 Tôi lại nói: điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc, là thù nghịch của chúng ta sao?
Châm 14:31 Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. (1 Phi e rơ 1:17)
 Luật của Chúa: Mathi ơ 25:34 Ta đói cho ăn; khát: uống; khách lạ: tiếp rước, trần truồng: mặc cho; đau: thăm viếng; bị tù: viếng Ta…45 Ngài sẽ đáp lại rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. 46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.
f. Sống gương mẫu: tinh thần yêu thương giúp đỡ
Nê-hê-mi 5:10 Tôi, anh em tôi, và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. 11 Tôi xin anh em chính ngày nay, hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn ô-li-ve, và nhà cửa của họ, cùng lời một phần trăm về bạc lúa mì,
 Luật của Chúa: Lêvi 25:36 Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. 37 Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. (Châm 19:17 Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.)
1 Giăng 3:17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! 18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
3. Quyết định: Nê-hê-mi 5:12 Chúng nói rằng: chúng tôi sẽ trả lại, và không đòi họ chi hết; chúng tôi sẽ làm như vậy y ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ, bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó.
4. Thái độ của Nê-hê-mi với sự bất tuân luật pháp:
Nê-hê-mi 5:13 Tôi cũng giũ vạt áo tôi, mà rằng: phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy giũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn; nguyện hắn bị giũ sạch không như vậy! Cả hội chúng đồng nói: A-men! Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn, dân sự đều làm theo lời hứa ấy. (Dứt khoát với tội lỗi)
III. KÍNH SỢ CHÚA ĐỂ CỨU GIÚP NHỮNG NGƯỜI CÙNG XÂY DỰNG:
1. Tự nuôi mình:
Nê-hê-mi 5:13 Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ hai mươi cho đến năm thứ ba mươi hai đời vua Ạt-ta-xét-xe, cộng trong mười hai năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn.
Châm 5:15 Hãy uống nước hồ con chứa, và nước chảy trong giếng con
2. Không làm theo cách của người khác:
Nê-hê-mi 5:15 Nhưng các quan tổng trấn (thống đốc) đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, trừ ra bốn mươi siếc lơ bạc; đến đỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy; vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. (Lê vi ký 25:43)
 Luật của Chúa: Math 20:25 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. 26 Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; 27 còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. 28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. (Luca12:42-48 quản gia ngay thật khôn ngoan)
3. Nê-hê-mi theo đuổi mục đích xây dựng:
Nê-hê-mi 5:16 Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào; và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc.
• Giữ bền vững trong công việc: không xao lảng
Phi líp 3:14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
• Chẳng mua đồng ruộng: không tìm lợi riêng
1Cô rinh tô 10:33 Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu.

IV. CUNG ỨNG DƯ DẬT CHO NHỮNG NGƯỜI CÙNG XÂY DỰNG
Nê-hê-mi 5:17 Nơi bàn ăn tôi cũng có một trăm năm mươi người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. 18 Vả, người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, sáu con chiên chọn lựa; người ta cũng dọn những gà vịt, và mỗi mười ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này.
• Đời sống Giô sép khi cơn đói kém: Sáng 41:56-57; Sáng 50:20-21
Có lúa mà bán cho dân Ê-díp-tô, cho khắp thế gian, cho cả nhà cha mình
• Đời sống Đức Chúa Jesus cho cả nhân loại: Bất cứ ai
Giăng 6:35 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.
2 Côr 9:10 Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa.
• Quan tâm đến ơn của Chúa: Nê-hê-mi 5:19 Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi! nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này, và làm ơn cho tôi. (Nê 1:11; 13:31)
Hê bơ rơ 6:10 Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. 11 Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng.

CẦU NGUYỆN: Cảm ơn Chúa về tấm lòng của Nê hê mi, yêu thương và biết cách giúp đỡ dân sự làm theo ý muốn của Ngài, sống yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, làm vinh hiển danh Chúa. Xin Chúa Thánh Linh giúp con có một đời sống giống Nê hê mi, được Chúa dấy lên để xây dựng những cuộc đời bị đổ nát và hoàn thành nó một cách mỹ mãn. Cảm ơn Đức Chúa Jesus, Amen.

CÂU HỎI:
1. Bạn đã nhận được sự dạy dỗ từ nơi Chúa qua bài học này? Xin ghi xuống.
2. Bạn ứng dụng vào đời sống mình như thế nào?
3. Bạn được phước gì khi ứng dụng nó?
4. Bạn có chia sẻ cho người khác chưa?
Xin Đức Thánh Linh ban ơn cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 11 =