Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:12-25
Câu gốc: Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;
Mục đích: Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
1. Thời điểm Đức Chúa Jêsus thi hành chức vụ: Giăng bị tù => bị đóng lại, kết thúc
Ma-thi-ơ 4:12 Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. (Ma-thi-ơ 14:3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. 4 Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ. 5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.)
2. Địa điểm Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ: Ma-thi-ơ 4:13 Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, 14 để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: 15 Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại.
Lời tiên tri được báo trước khoảng 770 năm: Ê-sai 8:23 Nhưng, cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li xuống; nhưng trong kỳ sau Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại, được vinh hiển.
• Thành Na-xa-rét:
Nơi bị khinh thường: Giăng 1:46 Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? (Nhưng nơi thiên đàng chú ý)
Nơi thiên sứ Gáp-ri-ên được sai đến: Lu-ca 1:26 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. (Thành của Ma-ri và Giô-sép ở Lu-ca 2:39)
Nơi được gọi là quê hương của Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 2:22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, Ma-thi-ơ 2:23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét. Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
• Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li: Ma-thi-ơ 4:16 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên. (Giăng 1:4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.)
Lời tiên tri: Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
 Con Đức Chúa Trời trở thành người ở giữa chúng ta: Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. (*Chúa ghé thăm A-đam, Ê-va: Sáng-thế Ký 3:8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn); *Chúa ăn uống tại trại Áp-ra-ham: Sáng 18:1-21 Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày…); Châm-ngôn 8:31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích Ta ở nơi con cái loài người. (Thi-132:13 Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài;)
• Sự giảng dạy của Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 4:17 Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. (Ma-thi-ơ 3:2)
3. Chúa tìm và chọn người để làm chức vụ: Ma-thi-ơ 4:18 Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. (Giăng 15:16a Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi.)
• Chúa kêu gọi họ vào chức vụ: Ma-thi-ơ 4:19 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ cho (khiến) các ngươi nên tay đánh lưới người.
• Thái độ của những người được Chúa kêu gọi: Ma-thi-ơ 4:20 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. 21 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. 22 Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. (Chúa kêu gọi những con người đang làm việc =>Châm-ngôn 22:29 Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.)
4. Quyền năng của chức vụ Ngài: Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. 24 Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. 25 Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
Ê-sai 53:6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. (Ngài mang lên thập tự giá để tiêu diệt nó)
Lời tiên tri về chức vụ Ngài: Chúa đem đến sự vui mừng lớn: Ê-sai 9:2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. (Lu-ca 2:10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân.) Giê-rê-mi 31:11 Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. 12 Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn; sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu, và con nhỏ của chiên và bò; lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết.
• Chúa đem đến sự giải cứu khỏi kẻ thù: Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. 4 Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. (Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.) 1 Giăng 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma-quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.
5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và bởi đức tin bước vào vương quốc của Ngài, ở trong quyền cai trị của Thiên Đàng để được phước đời đời và dưa dắt người khác vào trong nước của Ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − one =