Tải MP3Tải Dàn Bài
Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:11
Câu gốc: Ê-xê-chi-ên 33:7 Nầy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo trước cho chúng nó.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo.
1 Ti-mô-thê 6:11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. 12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.
1. Người của Đức Chúa Trời trong Cựu ước:
Môi se: Người Chúa chọn để dẫn dân sự ra khỏi xứ nô lệ và vào đất hứa
•    Người chúc phước/ nói tiên tri/ cảnh báo/ dạy dỗ dân sự: Phục-truyền 33:1 Vả, nầy là lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, chúc cho dân Y-sơ-ra-ên, trước khi qua đời.
•    Người nói lại những lời nhận từ nơi Chúa cho A-rôn, người cùng làm việc với mình: Xuất 7:2 Hãy nói lại mọi lời Ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn, anh ngươi, sẽ tâu cùng Pha-ra-ôn, đặng người thả dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.
•    Nói lại những lời nhận từ nơi Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên: Xuất 19:6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên. (Xuất 19:25 Vậy, Môi-se đi xuống, nói lại cho dân sự nghe.
•    Đem lời của dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va: Xuất 19:9 Ngài phán rằng: Nầy, Ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi; đặng khi nào Ta phán cùng ngươi, thì dân sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Đoạn, Môi-se đem lời của dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va.
**  Hầu chuyện với Chúa luôn luôn: Ở trong sự tương giao, trong sự hiện diện vinh hiển của Chúa. Xuất 34:34 Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra; đoạn ra nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi lời Ngài đã phán dặn mình.
**  Không được vào đất hứa vì không tin/ không tôn thánh Danh Chúa:
Dân-số Ký 20:12 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến Ta, đặng tôn Ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu.
2. Gương tốt của Phao lô:
a.   Nhưng, hỡi con, (C11a) “Ông kêu gọi sự chú ý Ti-mô-thê, đứa con thuộc linh của mình => vừa cứng rắn, vừa yêu thương => (1 Ti-mô-thê 1:5 Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.)
b.   Là người của Đức Chúa Trời (C11b): Ông nhắc nhở Ti-mô-thê hiểu được sự kêu gọi Chúa đã ban cho, là người được Chúa chọn để làm chức vụ Chúa giao cho.
3. Mệnh lệnh cho người của Đức Chúa Trời trong thời Tân ước:
a.   Hãy tránh những sự đó đi: (Trong 1 Ti-mô-thê 6:3-10; Câu 4: Kiêu ngạo; Câu 10: Tham tiền bạc)
b.   Tìm điều công bình: Tại sao phải tìm điều công bình?
   • Vì Chúa là công bình: Thi-thiên 11:7 Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.
     • Được Ngài cho thêm mọi sự khi tìm sự công bình: Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ê-sai 1:17)
     • Được giấu kín trong ngày thạnh nộ: Sô-phô-ni 2:3 Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va
c. Tìm sự tin kính: Lợi ích cho mọi việc. 1 Ti-mô-thê 4:8b còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa. (2 Phi-e-rơ 1:3 Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta.)
d. Tìm thêm đức tin: Làm thế nào để được thêm đức tin?
•    Nghe lời Chúa: Rô-ma 10:17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
      Có đức tin sống đẹp lòng Chúa/ Được Chúa ban thưởng: Hê-bơ-rơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
      Được đắc thắng thế gian bởi đức tin: 1 Giăng 5:4 vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.
e. Hãy tìm kiếm sự yêu thương: Tại sao phải tìm kiếm sự yêu thương? 1 Cô-rinh-tô 14:1b Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương
•    Vì Đức Chúa Trời là Yêu thương: Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
•    Trái đầu tiên của Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương,
•    Vì Chúa yêu chúng ta trước: 1 Giăng 4:19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. 20 Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.
•    Tình yêu thương tồn tại đời đời: 1 Cô-rinh-tô 13:13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
f. Tìm sự nhịn nhục: Tại sao phải tìm sự nhịn nhục?
•    Vì trái của Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là…nhịn nhục,
      Được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục: Cô-lô-se 1:11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. (Rô-ma 5:4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.)
    Giữ được linh hồn: Lu-ca 21:19 Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.
g. Tìm sự mềm mại: Tại sao phải tìm sự mềm mại?
•    Vì trái của Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là … mềm mại
•    Nhờ sự mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả: 2 Ti-mô-thê 2:24 Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25 dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật.
•    Lấy lòng mềm mại mà sửa những người phạm lỗi: Ga-la-ti 6:1 Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.
**  Chúa cho Phao lô có những điều này: 2 Ti-mô-thê 3:10 Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta. (Cô-lô-se 1:29 Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.)
4. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Chúa để ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =