Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:33-37
Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 5:34 Song Ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết!
Mục đích: Giúp chúng ta thấy được tầm quan trọng của “lời hứa nguyện” đối với Chúa.

I. LUẬT VỀ SỰ THỀ NGUYỆN HAY HỨA NGUYỆN
1. Luật pháp: Giữ lời thề
Ma-thi-ơ 5:33 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. (Lê-vi Ký 19:12)
Bản tánh của Chúa: Thi-thiên 110:4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý. (Dân-số-ký 23:19; 1 Các Vua 8:56)
2. Luật Thiên Đàng: Đừng thề chi hết
Ma-thi-ơ 5:35 Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. 36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được.
II. CẢNH BÁO VỀ VIỆC THỀ NGUYỆN HAY HỨA NGUYỆN
Ma-thi-ơ 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.
1. Cẩn thận khi vào nhà Chúa:
a. Giữ chân mình: Truyền-đạo 5:1 Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác.
1 Phi-e-rơ 3:12 Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.
b. Giữ miệng mình: Truyền-đạo 5:2 Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. 3 Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. (Châm ngôn 13:3)
2. Về sự khấn hứa:
a. Hứa là phải giữ lời hứa: Truyền-đạo 5:4 Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; Vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. (Dân-số-ký 30:3)
b. Tốt hơn đừng khấn hứa: Truyền-đạo 5:5 Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.
c. Miệng hại đến thân: Truyền-đạo 5:6a Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội.
d. Không biện hộ: Truyền-đạo 5:6b và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi.
Giê-rê-mi 29:23c Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết, và làm chứng.
e. Tự gây họa cho mình: Truyền-đạo 5:6c Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi? (Tội coi thường Chúa)
III. SỰ KHẤN HỨA CỦA GIÉP-THÊ: Thời kỳ Cựu-ước
1. Giép-thê là anh hùng của đức tin:
Hê-bơ-rơ 11:32 Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ.
2. Giép-thê được Chúa dấy lên để cứu YSRE:
Dân Mô-áp dành lại đất Chúa đã ban cho dân YSRE (Các Quan Xét đoạn 11)
a. Thần Đức Giê-hô-va cảm động Giép-thê: (Phi-líp 2:13)
Các Quan Xét 11:29 Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động Giép-thê; người trải qua Ga-la-át và Ma-na-se, sang đến Mích-ba ở Ga-la-át, rồi từ Mích-ba ở Ga-la-át, người đi đánh dân Am-môn.
b. Giép-thê khấn hứa: (không cần phải hứa)
Các Quan Xét 11:30 Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, 31 hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu.
Ga-la-ti 3:3 Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? (Ê-phê-sô 3:20)
c. Chúa phó kẻ thù vào tay Giép-thê: Các Quan Xét 11:32 Đoạn, Giép-thê đi đến dân Am-môn đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. 33 Người đánh bại chúng nó từ A-rô-e cho đến Mi-nít, và cho đến A-bên-Kê-ra-mim, cùng chiếm lấy của chúng nó hai mươi cái thành. Ấy là một trận-bại rất lớn; dân Am-môn bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.
3. Kết cuộc của lời khấn hứa:
a. Người ra đón rước trước tiên: Các Quan Xét 11:34 Giép-thê trở về nhà mình tại Mích-ba; kìa, con gái người ra đón-rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. (Cô là người nối dõi hay đại diện cho dòng tộc mình)
b. Niềm vui chiến thắng thành nỗi đau: Các Quan Xét 11:35 Giép-thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình mà rằng: Ớ con, than ôi! Con gây cho cha tức tối quá thay! Con thuộc vào số kẻ làm rối cha! Vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, không thế nuốt lời. 36 Nàng thưa rằng: Cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn. 37 Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng: Xin cha hãy nhậm cho con lời nầy: Để cho con thong thả trong hai tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. 38 Giép-thê đáp rằng: Con cứ đi! Rồi người để nàng đi hai tháng. Vậy, nàng đi cùng chị em bạn mình, khóc sự đồng trinh mình tại trên núi.
c. Thực hiện lời khấn hứa: Các Quan Xét 11:39a Cuối hai tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam.
d. Để lại cho hậu thế: Các Quan Xét 11:39b Tại cớ đó trong Y-sơ-ra-ên có thường lệ nầy. 40 Mỗi năm, các con gái Y-sơ-ra-ên đi than khóc con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, trong bốn ngày. (Phục-truyền 12:31 Chúa cấm)
IV. SỰ KHẤN HỨA CỦA A-NA-NIA VÀ SA-PHI-RA: Thời kỳ Tân-ước
1. Chồng, A-NA-NIA
a. Hứa mà không giữ lời: Công-vụ 5:1 Nhưng có một người tên là A-na-nia, thuận với vợ là Sa-phi-ra, bán gia sản mình, 2 và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán; rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ.
b. Bị quỉ chiếm hữu: Công-vụ 5:3a Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi.
c. Tội nói dối Đức Thánh Linh: Công 5:3b đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?
d. Không cần phải hứa: Công-vụ 5:4 Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy, chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. (Phục-truyền 23:22-23)
e. Hậu quả: Công-vụ 5:5 A-na-nia nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi; phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. 6 Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây người và đem đi chôn. (Phục-truyền 23:21)
2. Vợ, SA-PHI-RA
       a. Không biết chuyện xảy ra: Công-vụ 5:7 Khỏi đó độ ba giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến.
       b. Cơ hội ăn năn: Công-vụ 5:8 Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng: Phải, giá ngần ấy đó.
       c. Tội đồng mưu thử Chúa: Công 5:9 Phi- e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn.
       d. Hậu quả: Công-vụ 5:10 Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. 11 Cả Hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.
Lu-ca 16:11 Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? 12 Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? (Châm-ngôn 25:19; Châm-ngôn 20:6)
1 Tim-mô-thê 1:12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc;
V. PHƯỚC HẠNH CHO NGƯỜI GIỮ LỜI HỨA
1. An-ne: Gương giữ lời hứa
a. Lời cầu xin và hứa nguyện của An-ne: 1 Sa-mu-ên 1:11 Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. (An-ne xin một con trai và hứa nguyện rằng con trai ấy sẽ được dâng cho Đức Giê-hô-va để làm người Na-xi-rê trọn đời, là người được biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.) (Dân-số-ký 6:1-5)
b. An-ne đã làm trọn lời hứa của mình: 1 Sa-mu-ên 1:28 Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va.
c. Kết cuộc:
–     Được phước Sau khi dâng Sa- mu-ên cho Đức Chúa Trời, bà còn sanh thêm “3 con trai và 2 con gái” (1 Sa-mu-ên 2:21)
–     Sa-mu-ên trở nên thầy tế lễ trung tín cho Chúa và được lập lên làm quan xét cho YSRE.
2. Chúa hứa cho người giữ lời hứa:
Được ở trong sự hiện diện thánh của Chúa: Thi-thiên 15:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? 2 Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, và nói chân thật trong lòng mình … 4 Người nào khinh dể kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va; Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. 5 Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. (2 Phi-e-rơ 1:4)

***Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Jesus kính yêu của con, nhờ Lời Ngài con biết được bản tánh thành tín của Ngài. Xin Chúa tha thứ tội cho con vì trong những ngày qua con đã vi phạm điều răn và mạng lịnh của Ngài. Xin giúp con cẩn thận về mọi việc chúng con nói và làm để Chúa được vui lòng, và tin dùng con cho sự vinh hiển của Ngài. Trong Danh Chúa Jesus Christ! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − 3 =