Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Mác 11:1-11
Câu gốc: Lu-ca 19:44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng.
Mục đích: Ê-sai 55:6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!
1. Lời tiên tri về sự hiện đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus: Khoảng 6000 năm
     a. Đức Chúa Jêsus sẽ đến để đoán xét: Giu-đe 14-15 Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng:  Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài.
     b. Thế gian sẽ than khóc khi thấy Ngài hiện đến: Khải-huyền 1:7 Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!
• Ngài là VUA của muôn vua; CHÚA của các chúa: Khải-huyền 19:11-16 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.  Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được.  Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.  Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài.  Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa.
2. Ngài đến lần thứ nhứt nhu mì cỡi lừa: Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem
     a. Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi dắt lừa: Mác 11:1 Khi tới gần thành Giê-ru-sa-lem, bên làng Bê-pha-giê và làng Bê-tha-ni, ngang núi ô-li-ve, Đức Chúa Jêsus sai hai môn đồ đi, 2 và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi; vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đang buộc, chưa có ai cỡi; hãy mở nó ra, dắt về cho Ta. → (Xa-cha-ri 9:9 Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.)
     b. Chúa biết trước điều họ sẽ gặp khi đi dắt lừa: Mác 11:3 Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây.
• Họ gặp đúng như điều Chúa phán dặn: Mác 11:4-6 Hai người đi, thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra.  Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Jêsus đã dặn; thì họ để cho đi.
     c. Họ chuẩn bị cho Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem: Mác 11:7 Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên.
     d. Dân chúng hoan nghinh khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem: Mác 11:8-10 Nhiều người trải áo mình trên đường; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng.  Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!  Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!
• Ý nghĩa khi họ sử dụng chữ Hô-sa-na: Thi-thiên 118:25-26 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy cứu; Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh.  Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người.
3. Đức Chúa Jêsus vào đến đền thờ: Mác 11:11 Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với mười hai sứ đồ. (Chúa không làm gì cả! Chúa nghỉ đêm tại Bê-tha-ni)
4. Chúa trở lại Giê-ru-sa-lem: Mác 11:12 Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói.
     a. Chúa gặp cây vả bên đường: Mác 11:13 Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả.
• Chúa rủa sả cây vả vì không có trái: Mác 11:14 Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy.
     b. Chúa vào đền thờ: Mác 11:15 Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bò câu.
• Cây vả tượng trưng cho dân Y-sơ-ra-ên: Lu-ca 13:6 Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy;
• Y-sơ-ra-ên đánh mất cơ hội Chúa Jêsus đến thăm viếng họ: Lu-ca 13:7-9 bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào.  Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn. (= ba năm không ăn năn)
• Họ từ chối và ngăn trở nước thiên đàng: Giăng 1:10-11 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. → (Ma-thi-ơ 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.)
• Chúa khóc về thành: Lu-ca 19:41-44 Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng:  Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy.  Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề.  Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng. → (Đã ứng nghiệm 70 năm SC)
     c. Chúa cảnh báo các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo về đền thờ: Mác 11:16-17 Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ.  Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. → (Dùng sai mục đích của Chúa)
     d. Họ kiếm cách giết Đức Chúa Jêsus: C18-19 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm.  Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. → (Mác 12:13 Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến, để bắt lỗi Ngài trong lời nói.)
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, và xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự thăm viếng của Ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 12 =