Tải MP3Tải Dàn Bài
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:15-23
Câu gốc: Giê-rê-mi 27:10 Vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị dời xa khỏi đất mình, hầu cho ta đuổi các ngươi ra, và các ngươi bị diệt mất.
Mục đích: Ma-thi-ơ 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
I. Cách nhận biết tiên tri giả:
1. Đức Chúa Jêsus cảnh báo: Lừa dối/ dỗ dành/ làm những dấu lớn, phép lạ,
Ma-thi-ơ 7:15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.
     a. Dỗ dành: Ma-thi-ơ 24:11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ
Ma-thi-ơ 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
     b. Tiên tri giả trong thời Giê-rê mi: Giê-rê-mi 27:10 Vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị dời xa khỏi đất mình, hầu cho Ta đuổi các ngươi ra, và các ngươi bị diệt mất. → (Giê-rê-mi 29:9 Vì chúng nó nhân danh Ta mà nói nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó.)
     c. Tiên tri giả trong thời kỳ cuối cùng: 1 Ti-mô-thê 4:1-3 Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. → (1 Giăng 4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. → 1 Cô-rinh-tô 12:9 Bởi một Đức Thánh Linh, … cho người thì được phân biệt các thần)
2. Chúa chỉ cho chúng ta cách để nhận biết: Hãy xem trái để biết cây
Ma-thi-ơ 7:17a Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; … 18b Cây tốt chẳng sanh được trái xấu,
     a. Cây tốt vì liên kết vào gốc nho thật là Chúa Jêsus: Giăng 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được. → (Ê-phê-sô 5:9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.)
• Cây tốt vì được trồng bên bờ suối: Giê-rê-mi 17:8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. → (Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ)
    Có trái tốt: Ê-xê-chi-ên 47:12 Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.
     b. Cây xấu: Ma-thi-ơ 7:17b nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu…18b mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. → (1 Ti-mô-thê 6:3-5 Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy.)
• Trái xấu: Giê-rê-mi 24:2 Một trong hai giỏ thì đựng những trái vả rất tốt, như trái vả đầu mùa; còn giỏ kia thì đựng trái xấu lắm, đến nỗi không có thể ăn được.
Trái độc: 2 Các Vua 4:39-40 Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì.  Người ta múc cho các người ăn; nhưng vừa khi họ nếm canh, thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi nầy! Họ ăn canh ấy không đặng.
     Trái hoang: Ê-sai 5:4 Có điều chi nên làm cho vườn nho Ta mà Ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi Ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? → (Giê-rê-mi 31:30b hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.)
3. Chúa cảnh báo cho cây xấu: Ma-thi-ơ 7:19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.
• Chúa nhắc lại lần nữa: Ma-thi-ơ 7:20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
II. Tiêu chuẩn của Chúa để vào nước thiên đàng:
1. Không phải lời ở môi miệng mà làm theo ý Cha: Ma-thi-ơ 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.
2. Họ chứng minh với Chúa: Nói tiên tri/ trừ quỉ/ làm phép lạ:
Ma-thi-ơ 7:22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
     • Nhưng họ không chứng minh được trái của Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. → (Mác 4:20 Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.) → Giăng 8:37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết Ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi.
III. Kết cuộc cho những tiên tri giả:
1. Chúa gọi họ là những kẻ ác: Ma-thi-ơ 7:23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!
2. Bị ném vào lò lửa: Ma-thi-ơ 13:50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng và nghiến răng. → Khải-huyền 19:20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. → Khải-huyền 20:10 Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời
Cầu nguyện để Chúa Thánh Linh dẫn dắt và giúp đỡ để nhận biết tiên tri giả và không bị sa vào mưu chước của sa-tan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + three =