Tải MP3Tải Dàn Bài
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:24-27
Câu gốc: Thi-thiên 127:1 Nếu Đức Giê-hô không cất nhà, thì những thợ xây cất uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, thì người canh thức canh luống công.
Mục đích: Hê-bơ-rơ 12:27 Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại.
I. PHƯƠNG CÁCH NGƯỜI KHÔN XÂY NHÀ: Ma-thi-ơ 7:24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
     1. Nghe và làm theo: Lời Đức Chúa Jêsus hướng dẫn: Xây trên lời Chúa dạy
1 Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.
     2. Địa điểm của người khôn xây nhà: Trên Đá
• Là trên Đức Chúa Jêsus: 1 Phi-e-rơ 2:4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời → (Ê-phê-sô 2:20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà → Ma-thi-ơ 16:18 Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.)
 o Chúng ta là đá sống được xây trên nhà thiêng liêng: 1 Phi-e-rơ 2:5
• Là người nhờ cậy nơi Chúa: Ê-sai 26:4 Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!
• Là người ở trên nơi cao với Chúa: Ê-sai 33:16 Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao; các vầng đá bền vững sẽ là đồn lũy nó; → (Ma-thi-ơ 5:14 Là cái thành ở trên núi)
• Là người cất nhà có nên móng: Lu-ca 6:48 Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào cho sâu, xây nền trên vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. → (Đào cho sâu, không hời hợt)
Ê-phê-sô 3:18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào.
      o Là người xét kĩ lời Chúa/ bền lòng suy gẫm: Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
      o Là người cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài: Thi-thiên 32:6 Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người.
Ê-sai 55:6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!
      o Là người yêu thương Chúa qua người khác một cách tự nhiên: Ma-thi-ơ 25:35-40 Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta;  Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta.  Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?  Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho?  Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa?  Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy.
     3. Khi bão tố đến: Ma-thi-ơ 7:25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.
• Sự trắc nghiệm, khó khăn trong cuộc sống: Rô ma 8:35b-36 có hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. → Ma-thi-ơ 5:11 → Phi-e-rơ và các môn đồ
     4. Kết cuộc: Nhà không sập
• Vì Ngài lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật: Hê-bơ-rơ 1:3 Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật→ (Giăng 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi)
• Vì Ngài gắn chặt chúng ta trong Ngài: Rô ma 8:35b Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Rô ma 8:38-39 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
• Vì Chúa ở cùng chúng ta: Ê-sai 43:2 Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. → (Em-ma-nu-ên) → Rô ma 8:37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.
II. PHƯƠNG CÁCH NGƯỜI DẠI XÂY NHÀ
     1. Kẻ nghe mà không làm theo: Ma-thi-ơ 7:26 Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
• Những lý do nghe mà không làm theo lời Chúa dạy:
     o Nghe mà không hiểu: Ma-thi-ơ 13:19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. → Lời không vào lòng vì bị ma-quỉ cướp đi
     o Nghe một cách hời hợt: Ma-thi-ơ 13:20-21 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.
    o Nghe nhưng vì lo lắng về đời này, mê đắm của cải: Ma-thi-ơ 13:22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.
     2. Địa điểm của người dại cất nhà mình: Trên cát
• Chọn thế gian làm quê hương: Như gia đình của Lót, → Sáng thế ký 13:12-13 Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm.  Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.
• Xây nhà theo sự khôn ngoan theo đời này: 1 Cô-rinh-tô 3:18
• Tự lập nền riêng: Như người Pha-ri-si, thầy thông giáo, người Giu-đa
Rô-ma 10:3 → Xây dựng đức tin của mình trên những cái bị giới hạn
• Đời sống không yêu thương người khác: Ma-thi-ơ 25:41-43
Ma-thi-ơ 25:44-45 Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư?  Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa.
     3. Kết cuộc: Khi gặp bão tố nhà bị sập Ma-thi-ơ 7:27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
• Như gia đình của Lót: Sáng thế ký 13 và Sáng thế ký 19 Nhà cửa, tài sản cháy hết, hai con rễ cũng chết cháy, vợ hóa thành tượng muối, hai con gái phạm tội loạn luân với cha mình → (1 Cô-rinh-tô 3:15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.)
• Đền thờ vật chất cũng bị hủy phá: vì từ chối Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời:
Mác 13:1-2→ (c2 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi thấy các nhà lớn nầy ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa; cả thảy đều đổ xuống.)
Cầu nguyện: Hôm nay con quyết định: Nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại! Ha-lê-lu-gia. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − two =