Tải MP3Tải Dàn Bài


CÁC THIÊN SỨ ĐẾN THÀNH SÔ-ĐÔM
Sáng-thế Ký 19:1-25

Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
Mục đích: Hê-bơ-rơ 13:2 Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.
I. CÁC THIÊN SỨ ĐƯỢC CHÚA SAI ĐẾN THÀNH SÔ-ĐÔM
Sáng-thế Ký 18:20 Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. 21 Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến Ta chăng; nếu chẳng thật, thì Ta sẽ biết. 22 Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va.
II. THÁI ĐỘ LÓT ĐÓN TIẾP CÁC THIÊN SỨ
1. Sự nhiệt tình của Lót: Sáng-thế Ký 19:1 Lối chiều, hai thiên sứ đến Sô-đôm; lúc đó, Lót
đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất.
–   Lót là cháu của Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 12:4); Vì sự tranh giành đồng cỏ nên Lót dời đến Sô-đôm (Sáng-thế Ký 13:7-11); Sô-đôm thuộc địa phận của Ca-na-an, con cháu của Cham ở: Sáng-thế Ký 10:19)
–   Ý nghĩa nơi cửa thành:  Nơi xét xử  Phục 21:19  thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình, tại nơi cửa thành. (Châm-ngôn 31:23 Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ.)
2. Mời thiên sứ vào nhà để nghỉ đêm:
Sáng-thế Ký 19:2 Người thưa rằng: Nầy, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường.
•   Thiên sứ từ chối: Sáng 19:2c Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm nầy ta sẽ ở ngoài đường.
•   Lót cố mời: Sáng 19:3 Nhưng Lót cố mời cho đến đỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc.
III. THÁI ĐỘ DÂN THÀNH SÔ-ĐÔM ĐỐI VỚI HAI THIÊN SỨ
1. Dân chúng: Sáng-thế Ký 19:4 Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sô-đôm, từ trẻ đến già, tức cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà.
•   Đòi gặp hai thiên sứ: Sáng-thế Ký 19:5 Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết.
(Gần giống trường hợp trong: Các Quan xét đoạn 19-20)
•   Được biết: Có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng ở đây chữ biết mang tích cách quan hệ tình dục
–   Con gái của Giép thê, Các Quan Xét 11:39 Nàng chẳng có biết người nam
–   Ma-ri, Lu-ca 1:34 “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào”
2. Cách Lót đối phó với dân thành Sô-đôm:
•   Năn nỉ: Sáng 19:6 Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, 7 và nói cùng họ rằng: Nầy, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó!
•   Đưa con gái ra thế: Sáng 19:8 Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý; miễn đừng làm chi hại cho hai người kia; vì cớ đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. (Các Quan xét 19:21-25)
3. Thái độ của dân Sô-đôm đối với Lót:
•   Không chấp nhận địa vị của Lót tại Sô-đôm: Sáng-19:9a Bọn dân chúng nói rằng: Ngươi hãy tránh chỗ khác! Lại tiếp rằng: Người nầy đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao! (Sáng-thế Ký 19:1)
•   Rất coi thường Lót: Sáng 19:9b Vậy, thôi! chúng ta sẽ đãi ngươi bạc-tệ hơn hai khách kia. Đoạn, họ lấn ép Lót mạnh quá, và tràn đến đặng phá cửa.
4. Các thiên sứ can thiệp:
•   Đem Lót vào nhà: Sáng 19:10 Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng cửa lại,
•   Hành phạt dân chúng: Sáng 19:11 đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quáng lòa mắt, cho đến đỗi tìm cửa mệt mà không được. (Ê-li-sê, 2 Các Vua 6:18)
5. Thiên sứ bày tỏ kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Lót:
•   Muốn cứu cả gia đình: Sáng 19:12 Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi!
•   Hủy diệt thành Sô-đôm: Sáng 19:13 Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt.
2 Phi-e-rơ 2:6 nếu Ngài đã đoán phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy phá đi khiến hóa ra tro, để làm gương cho người gian ác về sau; 7 nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, 8 (vì người công bình nầy ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình) 9 thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét.
IV. THÁI ĐỘ CỦA GIA ĐÌNH LÓT VỚI CÁC THIÊN SỨ
1. Các chàng rễ đã không tin lời cha vợ, tưởng ông nói chơi:  Sáng 19:14 Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy chổi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi.
2. Lót lần lữa: Sáng 19:15 Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. 16 Nhưng Lót lần lữa; Vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tai kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.
3. Thiên sứ dẫn họ ra khỏi thành và cảnh báo:
Sáng 19:17 Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vì nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng.
4. Lót không chạy nỗi: Sáng 19:18  Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được! 19 Nầy, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa; Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết.
5. Lót xin thành Xoa để cứu mạng mình: Sáng 19:20 Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi! chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành nầy há chẳng phải nhỏ sao?
6. Được thiên sứ đồng ý:
•   Ban ơn: Sáng 19:21 Thiên sứ phán rằng: Đây, ta ban ơn nầy cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu.
•   Thương xót Lót: Sáng 19:22 Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành nầy là Xoa. 23 Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa.
7. Sự hủy diệt đến:
•   Lửa sa xuống: Sáng 19:24 Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, 25 hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó.
•   Vợ Lót hóa thành tượng muối: Sáng 19: 26 Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đặng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.
Đức Chúa Jêsus cảnh báo: Lu-ca 17:28 Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; 29 đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. 30 Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy. 31 Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33 Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. 34 Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 35 Hai người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. 36 [Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại.]
8. Chúa cứu Lót bởi nhớ đến Áp-ra-ham: Sáng-thế Ký 19:27 Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, 28 ngó về hướng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói, như khói của một lò lửa lớn. 29 Vả, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì Ngài nhớ đến Áp-ra-ham và cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó.

 

CategoriesĐọc Tiếp Trong Loạt Bài: Thiên Sứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 14 =