Tải MP3Tải Dàn Bài
Câu gốc: Xuất 33:9 Vừa khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa Trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se.
Mục đích: Khải-huyền 3:20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.
I. CHÚA NGỰ XUỐNG CỬA TRẠI (HỘI MẠC) GẶP MÔI SE
   1. Hội mạc (hay gọi là Trại): Nơi dành cho ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va  Xuất 33:7 Môi-se lấy Trại đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc, phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va, thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. (Trại được dời ra bên ngoài trại quân sau khi dân sự phạm tội thờ con bò vàng)
• Thái độ của dân sự khi thấy Môi se đến Trại: Xuất 33:8 Vừa khi Môi-se ra đến Trại, thì cả dân sự chổi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình, ngó theo Môi-se cho đến khi nào người vào trong Trại rồi. (Họ ngó theo chứ không vào)
 2. Đức Giê-hô-va ngự xuống gặp Môi-se nơi cửa Trại: Cửa vào nơi thánh
Xuất 33:9 Vừa khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa Trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se.  (Thi-thiên 103:7 Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.)
• Thái độ của dân sự khi thấy Chúa ngự xuống bởi đám mây: Xuất 33:10 Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa Trại, bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sấp mình xuống nơi cửa trại mình. (Thờ lạy Chúa)
 3. Chúa nói chuyện với Môi se như bạn hữu: Xuất 33:11 Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình.  Thi-thiên 25:14 Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Đoạn*, Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người, tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi Trại. (Chỉ có Giô-suê vào trại với Môi se)  Phục 31:14 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Kìa, ngày chết của ngươi hầu gần; hãy gọi Giô-suê, rồi hai ngươi hãy ra mắt tại hội mạc, để Ta truyền lịnh Ta cho người. Vậy, Môi-se và Giô-suê đi đến chầu tại hội mạc. 15 Đức Giê-hô-va hiện ra nơi Trại, trong một trụ mây, và trụ mây dừng lại tại cửa Trại. (Giô-suê 5:13-15 Giô-suê được gặp Chúa)
4. Môi-se cầu thay cho Y-sơ-ra-ên: Vì Chúa không muốn đi với họ nữa
• Môi-se muốn Chúa cho biết ai đi cùng ông: Xuất 33:12 Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nầy, Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy đem dân sự nầy lên! Song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Vả, Chúa có phán rằng: Ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt Ta. (C5 Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên: Các ngươi là dân cứng cổ, nếu Ta cùng lên với các ngươi chỉ trong một lúc, thì Ta sẽ diệt các ngươi!)
• Môi-se muốn biết đường của Chúa: Xuất 33:13 Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân nầy là dân của Ngài! (Đây là bí quyết thành công của một lãnh đạo của Chúa)
5. Được Chúa hứa: Xuất 33:14 Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình Ta sẽ đi cùng ngươi, và Ta sẽ cho ngươi an nghỉ.
• Môi-se xin Chúa đi cùng mình: Xuất 33:15 Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. 16 Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì, tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất.
 6. Được Chúa nhậm lời: Xuất 33:17 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin Ta, vì ngươi được ơn trước mặt Ta, và Ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy.
• Môi-se xin được thấy mặt Chúa: Xuất 33:18 Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!
 7. Được Chúa nhậm lời: Xuất 33:19 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ Ta phát ra trước mặt ngươi; Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi; làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn, và thương xót ai Ta muốn thương xót.
• Nhưng không được thấy mặt Chúa: Xuất 33:20 Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống. 21 Đức Giê-hô-va lại phán: Đây có một chỗ gần Ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá; 22 khi sự vinh hiển Ta đi ngang qua, Ta sẽ để ngươi trong bộng đá, lấy tay Ta che ngươi, cho đến chừng nào Ta đã đi qua rồi. 23 Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau Ta; nhưng thấy mặt Ta chẳng được.
• Không dám đối diện với tạo vật của Ngài: Làm sao đứng nổi trước mặt Chúa: Gióp 40:20 Ngươi có thể câu sấu với lưỡi câu, và dùng dây mà xỏ lưỡi nó chăng? 28 Kìa, sự trông bắt nó được bèn mất hết; Chỉ thấy tướng dạng nó, người ta liền rụng rời đi. (Gióp 41:1 Chẳng ai đủ gan dám trêu chọc nó; Vậy, ai sẽ đứng ở trước mặt Ta cho nổi?)
II. CHÚA ĐẾN VÀ GẶP ÁP-RA-HAM NƠI CỬA TRẠI: Sáng-thế Ký 18:1 Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. 2 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất.
   1. Áp-ra-ham nhận ra Chúa và mời Ngài vào trại: Sáng thế ký18:3 và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. 4 Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy.
   2. Áp-ra-ham mời Chúa ăn trưa: Sáng-thế Ký 18:5 Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói.
• Dọn tiệc và hầu hạ Chúa: Sáng-thế Ký 18:6 Đoạn, Áp-ra-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. 7 Áp-ra-ham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn; 8 rồi lấy mỡ-sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.
• Đi theo chân Chúa: Sáng-thế Ký 18:16 Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía, Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng.
 3. Áp ra-ham là bạn của Chúa: Ê-sai 41:8 Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ Ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ Ta đã chọn, dòng giống của Áp-ra-ham, bạn Ta;)
• Vì Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời: Gia-cơ 2:23 Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời.
 4. Đức Giê-hô-va bày tỏ cho Áp-ra-ham ý muốn của Ngài: Sáng-thế Ký 18:17 Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào Ta giấu Áp-ra-ham điều chi Ta sẽ làm sao? 18 vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. 20 Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. 21 Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến Ta chăng; nếu chẳng thật, thì Ta sẽ biết. 22 Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va.
   5. Áp-ra-ham cầu thay cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ: Sáng-thế Ký 18:32 Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần nầy nữa: Ngộ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó. 33 Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Áp-ra-ham, thì Ngài ngự đi; còn Áp-ra-ham trở về trại mình. (Đọc Sáng-thế Ký 18:23-32)
III. ĐỨC CHÚA JÊSUS ĐỨNG NGOÀI CỬA CHỜ GẶP CHÚNG TA
 1. Ngài muốn vào ăn tối với chúng ta: Khải-huyền 3:20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.  (Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,)
 2. Chúng ta làm theo điều Chúa dạy thì là bạn hữu của Ngài: Giăng 15:14 Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.  (Giăng 14:9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha.) Đọc Giăng 14:4-10 Thô-ma và Phi-líp
• Chúa cho ba môn đồ được thấy Chúa trong sự vinh hiển: Ma-thi-ơ 17:1 Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. 2 Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. 3 Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. 4 Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. 5 Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! 6 Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm.  Khải-huyền 1:10 Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có iếng kêu vang, như tiếng loa, 12 Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; 13 vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. 14 Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; 15 chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. 16 Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. 17 Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng.
• Được Chúa bày tỏ ý Cha cho chúng ta: Giăng 15:15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.
• Được Chúa phó sự sống của Ngài cho chúng ta: Giăng 15:13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
 3. Đức Chúa Jêsus đã và đang cầu nguyện thay cho chúng ta: Giăng 17:20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa. (Ma-thi-ơ 5:8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!)
• Để được hiệp một với Ngài: Giăng 17:21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. 22 Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.
• Để được ở với Ngài trong sự vinh hiển: Giăng 17:24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 25 Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến.
• Để được Chúa tiếp tục tỏ Danh Cha cho chúng ta: Giăng 17:26 Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.
• Được Chúa đi cùng và làm việc với Chúa: Mác 16:20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
4. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Học cách để trở nên bạn của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài (Thi-thiên 25:14).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =