Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.
Mục đích: Giúp chúng ta trở lại và tin cậy nơi Ngài vì Ngài là Đấng phục hồi mọi sự.

1. Khôi phục lại vương quốc của Ngài: Bằng Đức Thánh Linh và quyền phép của Tin lành
Ê-sai 61:1a Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường.
Lu-ca 4:18 Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;
**  Đem họ ra khỏi sự tối tăm: Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
Từ ma-quỉ đến Đức Chúa Trời: Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
2. Khôi phục lại những tấm lòng tan vỡ:
Ê-sai 61:1b Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng,
**  Bị kẻ thù hà hiếp: Thi-thiên 143:3 Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất; Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. 4 Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi: (Người đàn bà Sa-ma-ri,chuyện người Sa-ma-ri nhơn lành, người đàn bà tà dâm…)
3. Khôi phục sự tự do thật:
Ê-sai 61:1c đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;
Bẻ gãy sự tôi mọi: Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.
 Hình thức bị tôi mọi: 2 Phi-e-rơ 2:19c vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.
Phá diệt kẻ cầm quyền: Hê-bơ-rơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, 15 lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. (BHĐ: Ngài cũng giải cứu những người vì sợ chết, buộc lòng làm nô lệ suốt đời.)
Ví dụ: Ma-ri Ma-đơ-len, những người bị ma-quỉ áp bức…
4. Khôi phục năm lành của Chúa/báo thù kẻ gây ra điều ác
Ê-sai 61:2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu;
 Năm ban ơn/ Năm lành:
–  Kinh nghiệm hôm nay: Lu-ca 4:19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. 20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. (Ma-thi-ơ 5:1-11)
Ê-sai 59:20 Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Xa-cha-ri 9:9 Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái. (Thi-126:3 Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.)
 Ngày báo thù: Ê-sai 63:4 Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Ta, và năm cứu chuộc của Ta đã đến. (2 Tê-sa 1:7-8; Thi 149)
Giăng 16:11 về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.
5. Khôi phục sự vui mừng: Ê-sai 61:3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề;
Sự vui mừng thêm lên: Ê-sai 9:2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp.
Kinh nghiệm hôm nay: Lu-ca 4:21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. (Lu-ca 4:19-20)
Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. (Ê-sai 53:5)
6. Khôi phục mục đích của Đức Chúa Trời cho họ: Ê-sai 61:3 hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
Bài ca của Ba-la-am cho YSRE: Dân-số Ký 24:5 Hỡi Gia-cốp! trại ngươi tốt dường bao! Hỡi Y-sơ-ra-ên! nhà tạm ngươi đẹp biết mấy! 6 Nó trương ra như trũng núi, khác nào cánh vườn ở nơi mé sông, tợ cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước.
7. Khôi phục lại những nơi đổ nát: Ê-sai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.
8. Khôi phục sự thịnh vượng: Ê-sai 61:5 Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi;
Ê-sai 60:10 Các người dân ngoại sẽ sửa xây thành ngươi, các vua họ sẽ hầu việc ngươi; vì khi ta giận, có đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xót ngươi.
9. Khôi phục chức vụ thánh: Ê-sai 61:6 nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình.
   –    Sau khi dân YSRE ra khỏi xứ Ê-díp-tô: Xuất 19:6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.
 –   Sau khi Chúa thăng thiên: 1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; (Khải-huyền 1:6)
   –   Sau khi chúng ta được sống lại: Khải-huyền 20:6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
10. Khôi phục lại sản nghiệp: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.
11. Khôi phục lại giao ước của Chúa: Ê-sai 61:8 Vì Ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời. (Ê-sai 9:5 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!)
12. Khôi phục một dòng dõi được Chúa ban phước:
Ê-sai 61:9 Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.
   –   Chúa phán với Áp-ra-ham: Sáng-thế Ký 12:2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.
   –   Chúa phán với Môi-se: Phục 26:19 để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng, và sự tôn trọng trổi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở nên một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy.
Chúa phán với tiên tri: Sô-phô-ni 3:19 Nầy, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu; ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất. (Giô-ên 2:28 Ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt;)
13. Khôi phục sự vinh hiển của Chúa cho dân sự Ngài: Ê-sai 61:10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. (Ê-phê-sô 6:14c, Khải-huyền 19:7, 8)
Thi-thiên 39:11 Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, Thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con sùng: Thật, mọi người chỉ là hư không.
14. Khôi phục sự công bình /khen ngợi: Ê-sai 61:11 Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy.
15. Đấng khôi phục sẽ trở lại:
 –   Làm mới lại hết thảy muôn vật: Khải-huyền 21:5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật
 –   Kẻ được thưởng: Khải-huyền 21:7 Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.
 –   Kẻ bị đoán phạt: Khải-huyền 21:8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.
–   Giao nước lại cho Cha: 1 Cô-rinh-tô 15:24 Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực;
Cầu nguyện theo bài học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =