Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Công vụ 3:1-26
Câu gốc: Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Mục đích: Rô-ma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.
1. Phi-e-rơ với Giăng lên đền thờ cầu nguyện: Họ giữ sự cầu nguyện sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh: Công vụ 3:1 Buổi cầu nguyện giờ thứ chín (3pm), Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ.
     a. Đối diện với người bị què bẩm sinh ngồi nơi cửa đẹp: Công vụ 3:2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền.
 Hoàn cảnh của người què: Công vụ 3:3 Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. → Phi-e-rơ và Giăng: Bởi Đức Thánh Linh họ nhìn thấy được nhu cầu của người què → (Người què: Ngồi ngoài đền thờ = Nghèo, bất lực= sống nhờ lòng thương xót của người khác)
     b. Hai môn đồ kêu nhìn chăm hai người: Công vụ 3:4-5 Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.  Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. → (Suy nghĩ của người què)
     c. Phi-e-rơ cho điều mình có là điều người què cần nhứt: Danh Đức Chúa Jêsus
Công 3:6 Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì Ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! (Jêsus: Hy-lạp = Yeshua; Tiếng Anh = Joshua: Cứu chuộc → Christ: Hy lạp = Được xức dầu)
 Danh của Đức Chúa Jêsus Christ: Là Đấng đáp ứng mọi nhu cầu cho con người
Ê-sai 9:5-6 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.  Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.
 Đấng được Đức Chúa Trời đem lên rất cao: Phi líp 2:9-11 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. → (Ê-phê-sô 1:20-23 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.) → Khải-huyền 19:16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.
 Quyền năng Danh Chúa được xảy ra cho kẻ nào tin: Mác 16:16-20 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.  Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
Ma-thi-ơ 28:18-20 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta.  Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế; → (Mác 16:17-18)
 Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Jêsus: Giăng 16:14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi.
2. Phép lạ xảy ra bởi danh Đức Chúa Jêsus:
     a. Phi-e-rơ nắm tay người què: Công vụ 3:7 Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; → (Mác 16:20 Chúa cùng làm với môn đồ)
     b. Người què được chữa lành hoàn toàn: Công vụ 3:8 người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. → (Được tự do)
     c. Thái độ của dân chúng Chúa khi phép lạ xảy ra: Công vụ 3:9-10 Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.
     d. Người què cầm tay Phi-e-rơ và Giăng: Công vụ 3:11 Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn.
3. Phi-e-rơ xác nhận quyền năng đến từ Chúa: C12 Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy? (Công-10:26 Phi-e-rơ nói: chính ta chỉ là người mà thôi)
     a. Đức Chúa Trời của tổ phụ làm vinh hiển Đức Chúa Jêsus: Là Đấng bị họ chối bỏ và giết đi: Công vụ 3:13-14 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra.  Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình;
     b. Nhân chứng về Chúa của sự sống: Công 3:15 các ngươi đã giết Chúa của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó.
4. Xác nhận quyền phép trong danh Đức Chúa Jêsus: Công 3:16 Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.
5. Phi-e-rơ bày tỏ tội lỗi từ sự thiếu hiểu biết của họ: C17 Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em, vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. → (Lu-ca 23:34 Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.)
     a. Phi-e-rơ dùng lời khích lệ họ để khỏi tuyệt vọng: Công vụ 3:18 Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn.
     b. Kêu gọi sự ăn năn để tội được xóa đi: Công vụ 3:19-20 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, → (Ê-sai 44:22 Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi.)
     c. Đấng Christ về trời và sẽ trở lại: Công 3:21 mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri.
     d. Ngài là Đấng tiên tri: Công 3:22-23 Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự
     e. Các tiên tri nói về Ngài: Công 3:24 Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus,
     f. Tổ phụ Áp-ra-ham: Công vụ 3:25 Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. → (Sáng 12:2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước)
     g. Mục đích của Đức Chúa Jêsus được sai xuống: Công vụ 3:26 Đức Chúa Trời đã dấy Đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. → (Rô-ma 1:16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;)
6. Cầu nguyện: Theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và nhờ Chúa để ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 6 =