Tải MP3Tải Dàn Bài


Ngày 2 – LÒNG KHAO KHÁT

Trọng tâm cầu nguyện:
•   Cầu nguyện cho cá nhân mình có lòng khao khát Chúa, khao khát sự phục hưng, Lời của Ngài, khao khát cầu nguyện, và thờ phượng Chúa.
•    Cầu nguyện cho hội thánh địa phương luôn là hội thánh có sự khao khát Chúa, khao khát cứu được nhiều linh hồn, và khao khát cho sự phục hưng.
•    Xin Chúa giúp bạn sống hết mình cho Ngài.
1. Kinh thánh: Thi-thiên 42:1-4
Thi-thiên 42:1 Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. 2 Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? 3 Đang khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. 4 Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, Có tiếng reo mừng và khen ngợi. Một đoàn đông giữ lễ; Rày tôi nhớ lại điều ấy, và lòng buồn thảm.
• Khao khát Chúa: Thi-thiên 63:1 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa,
Thi-thiên 107:9 Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt.
Giăng 4:14 nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.
• Khao khát được đến nhà Chúa: Thi-thiên 27:4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
Hê-bơ-rơ 10:25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!
•   Đói khát: 1 Phi-e-rơ 2:2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn,
Ê-sai 44:3 vì Ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi.
Ê-sai 65:13 Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, các tôi tớ Ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; nầy, tôi tớ Ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; nầy, tôi tớ Ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nhơ;
•   Sự công bình: Sô-phô-ni 2:3 Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4 Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực.
•   Được no đủ: Thi-thiên 22:26 Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê; Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài; Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời.
Thi-thiên 63:5 Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa.
Thi-thiên 132:15 Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, Cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê.
Ê-sai 58:11 Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy
3. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
• Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời: Cô-lô-se 3:1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
Thi-thiên 132:15 Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, Cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
1 Cô-rinh-tô 4:20 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. .
1 Cô-rinh-tô 14:1 Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri.
1 Phi-e-rơ 3:4 Hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.
• Cho thêm mọi điều: Châm-ngôn 8:17 Ta yêu mến những người yêu mến Ta, Phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta 18 Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. 19 Bông trái Ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của Ta quí hơn bạc cao. 20 Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng, 21 Đặng làm cho kẻ yêu mến Ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =