Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
1 Sa-mu-ên 15:22 Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;
Giô-suê 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giăng 2:3 Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. 4 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. 5 Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả. 6 Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước.
Giăng 14:15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.
Giăng 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.
Gia-cơ 1:22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
2. Suy gẫm: Thật sự cần có một điều nữa cần phải làm khi đọc Lời Chúa hoặc nghe giảng Lời Chúa, đó là sự vâng lời Chúa. Có cha mẹ nào trên đất khi hướng dẫn hoặc yêu cầu con mình làm điều gì cho lợi ích chúng nó thì sẽ không buồn lòng, thất vọng, hoặc thậm chí tan vỡ nếu đứa trẻ đó không làm điều đó? Hãy nhìn câu hỏi theo cách khác nhé. Nếu người dân vi phạm luật nhân sự họ sẽ phải trả tiền phạt tù, và nếu tội hình sự họ thậm chí có thể bị xử tử. Nói cách khác, mọi người dân phải tuân thủ luật pháp của quốc gia họ phải không? Vậy nhưng, trong vương quốc của Chúa, rất nhiều người nghe Lời Chúa và biết Lời Chúa nhưng lại không vâng phục Lời Chúa. Điều lạ lùng là họ sợ những người cảnh sát hơn là sợ Thánh Linh Chúa. Các bạn ơi, điều đó thật là kinh khủng! Nếu chúng ta thật sự tin Chúa, Đấng mà Kinh Thánh nói Ngài đang và sẽ làm thành tất cả những gì Ngài nói thì làm sao chúng ta có thể lờ đi và sẳn sàng không vâng phục Ngài? Nếu cha mẹ trên đất cảm thấy thất vọng, tức giận, và đau lòng vì sự bất tuân của con cái họ, thì Đức Chúa Trời càng đau lòng hơn với những đứa con không vâng lời. Tôi biết có nhiều cơ đốc nhân biết rằng phải tha thứ nhưng lại chọn không tha thứ, biết phải cầu nguyện nhưng lại không cầu nguyện, họ biết rằng Chúa muốn họ phải yêu thương kẻ lân cận mình thậm chí là người chống đối mình nhưng họ lại coi thường người khác, họ biết họ được dạy phải dâng hiến nhưng sẳn sàng ăn cắp của Chúa, vv…Nếu thân thể của Chúa – hội thánh Chúa – thật sự nghiêm túc trong việc vâng phục Chúa thì phước hạnh và quyền năng Chúa sẽ tuôn đổ và hành động. Trong thời gian kiêng ăn và cầu nguyện này, hãy cam kết một đời sống vâng phục Chúa.
3. Trọng tâm cầu nguyện:
•    Cầu nguyện cho cá nhân được biến đổi trong lĩnh vực vâng phục Lời Chúa.
•    Cầu nguyện được trở nên là người sống trên Lời của Chúa chứ không phải lấy nghe mà làm đủ.
•    Xin ơn và đức tin để tin cậy Chúa và bước đi trong sự vâng phục ở tất cả mọi lĩnh vực như thuộc linh, thuộc thể, tài chánh, hôn nhân, gia đình, và con cái.
•    Cầu nguyện cho hội thánh địa phương sẽ luôn nghe và làm theo Lời Chúa.

2 Replies to “NGÀY 06 – SỰ VÂNG PHỤC”

  1. Cho mình xin file mp3 ngày 6 kiêng ăn cầu nguyện (12.1.2019) với ạ. Cảm ơn ad. Nguyện Chúa ban phước trên mục vụ.

    1. Audio đã có thể tải xuống được rồi. Nguyện xin Chúa Jesus tiếp tục làm tươi mới trên những tấm lòng tìm kiếm Ngài qua những sứ điệp này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =