Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.
Mục đích: 2 Phi-e-rơ 3:18 Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.
I. ĐỂ CHÚA DẪN ĐI VÀ BẢY TỎ NGÀI CHO CHÚNG TA
Ê-xê-chi-ên 47:1 Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ. 2 Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc, và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài, cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông; và nầy, có những nước chảy về bên hữu. (Chúa đã dẫn: Áp-ra-ham/Giô-sép/Ê-xơ-tê/Ma-ri/ Phi-e-rơ/Phao-lô)
***   Chúa đang dẫn chúng ta: Ứng dụng thuộc linh
1. Bởi Đức Thánh Linh: Rô-ma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.  1 Cô-rinh-tô 2:10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.
2. Bởi lời của Ngài: Châm-ngôn 6:20 Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. 21 Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, Và đeo nó nơi cổ con. 22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.
3. Bởi các đầy tớ của Chúa: Hê-bơ-rơ 13:17 Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.
II. TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA BẰNG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Ê-xê-chi-ên 47:3 Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được một ngàn cu-đê; (=1000 thước) người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta.
***  Ứng dụng thuộc linh
1. Người dẫn ta: (7 lần trong sách Ê-xê-chi-ên đề cập đến) Hãy để Chúa dẫn đi vào dòng sông nước hằng sống của Chúa.
• Sấn lên (hãy đi đến): Ê-sai 55:1 Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. (Khải-huyền 21:6; 22:17)
 Hãy tấn tới: 2 Phi-e-rơ 3:18 Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.
• Lấy dây đo 1000 Cu-đê: Theo cách đo của Chúa
 Chúa đo: Khải-huyền 21:17 Người lại đo tường thành: được một trăm bốn mươi bốn cu-đê, là thước đo của loài người, và cũng là thước đo của thiên sứ. (A-mốt 7:7)
   Chúa đếm: Thi-thiên 56:8a Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi:
Đa-ni-ên 5:26 Nầy là nghĩa những chữ đó: Mê-nê là: Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. 27 Tê-ken là: Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu.
   Ý nghĩa số 1000 trong Kinh Thánh Tiếng Việt có ghi khoảng 76 lần, nhiều ý khác nhau. Cũng mang ý nghĩa: Từ số 10x: Đầy trọn, bao la, mênh mông của Chúa
(1 Cô-rinh-tô 2:9 Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.)
2. Người khiến ta lội qua nước: người dẫn (đưa) tôi đi qua nước.
Xuất 23:20 Đây nầy, Ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị.
•   Nước đến mắt cá: Ứng dụng thuộc linh=> Đời sống đức tin: Bước theo Chúa
Giô-suê 3:11 Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giô-đanh. 13 và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra, và dồn lại thành một đống. (Hê-bơ-rơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.)
•   Nếu ai chân và mắt cá bị bịnh sẽ được Chúa chữa lành: Công-vụ 3:7 Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; 8 người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.
III. TIẾN BƯỚC BẰNG ĐỜI SỐNG TƯƠNG GIAO MẬT THIẾT VỚI CHÚA
Ê-xê-chi-ên 47:4a Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta.
Ứng dụng thuộc linh về đầu gối:
1. Không thờ phượng hay đầu phục tà thần: 1 Các vua 19:18 Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh,và môi họ chưa hôn nó.
2. Ngợi khen Chúa: Rô-ma 14:11 Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu quì gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.
3. Thờ phượng Chúa: Thi-thiên 95:6 Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!
4. Cầu nguyện cùng Chúa: Tin cậy/ xưng tội/tạ ơn/ tương giao với Cha trên trời:
•    Đa-ni-ên: Đa-ni-ên 6:10 Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.
•   Phao-lô: Ê-phê-sô 3:14 Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha,
   Đức Chúa Jêsus: Mác 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. Ma-thi-ơ 14:23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình (Lu-ca 22:41; 44 Lu-ca 23:34)
   Chúa cầu nguyện cho chúng ta: Giăng 17:9 Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. 20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, (Rô-ma 8:34b Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.)
   Chúa dạy và cảnh báo chúng ta: Lu-ca 21:36 Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người. (Mác 14:38; khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối; (Ma-thi-ơ 17:21 Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.)
   Đừng cầu nguyện như người Pha-ri-si: Khoe mình/kiện cáo người khác (Lu-ca 18:11); Nói nhiều, lặp lại những lời vô ích (Mat 6:7); Cầu nguyện để cho thiên hạ đều thấy (Ma-thi-ơ 6:5).
IV. TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA BẰNG ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ TRONG LẼ THẬT
Ê-xê-chi-ên 47:4b Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta.
Ứng dụng thuộc linh: Nước đến hông
1. Có lẽ thật: Ê-phê-sô 6:14a Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng,
   Học theo để giống Chúa: Ê-sai 11:5 Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.
   Lẽ thật là gì?
Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.
Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
1 Giăng 5:7 ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. (Giăng 16:13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.)
2. Đời sống phục vụ theo gương của Chúa Jêsus: Giăng 13:3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5 Kế đó, Ngài đổ Nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. 14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã và rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên và rửa chân lẫn cho nhau.
Học bước theo Chúa: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;
Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =