Tải MP3Tải Dàn Bài
Câu gốc: Xa-cha-ri 4:6b Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Mục đích: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài
1. Đức Chúa Jêsus được hoài thai bởi bởi Đức Thánh Linh: Lu-ca 1:30-35 Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.  Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.  Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.  Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?  Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
2. Đức Chúa Jêsus được báp tem bằng nước / được Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài:
Ma-thi-ơ 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. → (Lu-ca 3:22 Đức Thánh Linh lấy hình chim bò câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.)
3. Đức Chúa Jêsus được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng để kiêng ăn và chịu cám dỗ:
Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. → (Ma-thi-ơ 4:2-11 Ngài đã đắc thắng ma-quỉ bằng lời của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh)
4. Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh trở về sau khi kiêng ăn: Lu-ca 4:14 Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.
5. Đức Chúa Jêsus thi hành chức vụ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh:
     • Thần của Chúa ngự trên Ngài: Lu-ca 4:18-19 Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;  Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. → (Ê-sai 61:1) → Ê sai 11:2-3 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.  Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.)
     • Ngài làm phước/ chữa lành/ đuổi quỉ: Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. → (Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. → Lu-ca 6:19 Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có có phép ra, chữa lành hết mọi người.
      • Sự giảng dạy của Ngài: Mác 1:22 Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. → (Lu-ca 4:32b vì Ngài dùng quyền phép mà phán.) → Giăng 6:63 Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.
     • Ngài đối diện với Pha-ri-si, thầy thông giáo, Giu-đa: Mác 12:15 Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng: Các ngươi thử Ta làm chi? Hãy đem cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. → (Lu-ca 6:8 Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và đứng lên. → 1 Cô-rinh-tô 2:11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.)
6. Đức Chúa Jêsus nhờ Đức Thánh Linh để chết: Dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời: Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!
7. Đức Chúa Jêsus nhờ Đức Thánh Linh để sống lại từ kẻ chết: Rô-ma 8:11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
8. Ngài cậy Đức Thánh Linh răn dạy các môn đồ sau khi sống lại:
Công-vụ 1:2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.
9. Ngài là Đấng làm báp tem cho các môn đồ bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa: Giăng 1:33 Về phần Ta, Ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai Ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng Ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa → (Đã được ứng nghiệm trong Công vụ đoạn 2) … Công-vụ 2:38; 8:17; 11:15
     • Người nào tin Ngài sẽ ban cho Đức Thánh Linh: Giăng 7:37-39 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống.  Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.  Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển → (Ga-la-ti 3:5 Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?)
10. Lời Chúa ứng nghiệm cho hôm nay: Lu-ca 4:21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =