Tải MP3Tải Dàn Bài


BẺ GÃY SỰ RỦA SẢ (PHẦN 1)

Câu Ghi Nhớ: Galati 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
Mục đích: Chúa Jesus đã bị treo trên cây gỗ để bị rủa sả thay cho chúng ta hầu cho chúng ta được tự do và được phước.

LÝ DO BỊ RỦA SẢ:
1. Quyền của lưỡi: bị rủa sả bởi môi miệng
Châm 18:20 Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. 21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó (2 Côrinhtô 4:13)
• Miệng nói nhiều:
Châm 14:23 Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn…Châm 10:19 Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.
Truyền 10:14 Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời; dầu vậy, người ta chẳng biết điều sẽ xảy đến; và ai là kẻ tỏ ra được cho nó sự sẽ có sau mình?
• Cách giải quyết: cần giải quyết những tổn thương trong lòng và tập nói lời lành, lời sống.
Gia cơ 1:16 Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.
*** Cầu nguyện đáp ứng: Nhân Danh Chúa Giê su, xin Chúa tha thứ cho những lời nói sai lầm của con. Những lời nói tiêu cực, không đẹp lòng Chúa xin huyết của Ngài tẩy sạch con. Và xin Chúa thay đổi môi miệng con để lời nói, sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su, mọi lời nói tiêu cực, lời nói rủa sả bị bẻ gãy trong giờ phút này và con công bố sự tự do của Đức Chúa Giê-su. Trong danh Chúa Giê-su Christ, amen.
2. Lằm bằm: (Dân số ký 14)
Dân 14:26 Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn, mà rằng: 27 Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ nầy hay lằm bằm cùng Ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên oán trách Ta. 28 Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng-sống Ta mà thề, Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói (Lê-vi 14:33-45)
Nói theo sự thật (the fact): dân sự lằm bằm ≠ nói theo lẽ thật (the true): Ca-lép và Giô-suê
Đối diện với khó khăn → lòng chán nản, sợ hãi → lằm bằm
 Cách giải quyết:
a. Biết ý muốn của Đức Chúa Trời để không oán trách Chúa
b. Nhận biết Đấng ở trong ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian (1 Giăng 4:4)
c. Đừng nhìn vào hoàn cảnh (1 Cor 10:9)
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tha tội cho con, vì con đã nói nhiều điều nghịch cùng với Chúa và với linh hồn con. Bây giờ con xin sự tha thứ của Chúa. Trong Danh Chúa Giê-su, mọi lời lằm bằm, rủa sả, than phiền, tầm phào được Chúa tha thứ. Con công bố bẻ gãy những điều đó. Môi miệng con là môi miệng của Chúa, để nói những lời cao trọng của Ngài. Trong Danh Đức Chúa Giê-su, Amen.
3. Than phiền: Mal 3:13 Đức Giê-hô-va phán: các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi nói rằng: chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài?
4. Nói dối, nói hành:
Thi 50:16 Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta? Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? 17 Thật ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. 18 Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ, ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. 19 Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt. 20 Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, gièm chê con trai của mẹ ngươi. 21 Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng; Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi; Nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. 22 Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng. 23 Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã nói hành nói xấu, tình cờ hay vô ý và đã phạm tội với Ngài, bây giờ con xin Chúa tha thứ. Nhân danh Đức Chúa Giê-su, xin Chúa thay đổi môi miệng của con, ban cho con cái lưỡi được dạy dỗ, ban cho con cái lưỡi bằng lữa để hầu cho con nói những điều cao trọng của Đức Chúa Trời. Xin Chúa dùng con để chúc phước cho người khác chứ không phải nói hành, nói xấu, hay thêu dệt những chuyện không tốt về họ. Nhân danh Chúa Giê-su ta công bố bẻ gãy mọi giao ước vô tình hay cố ý lập với thần nói dối, với thần nói hành, nói xấu. Con công bố sự tự do, miệng của con thành miệng của Ngài, con lấy sự quí ra khỏi sự hèn, Ngài làm cho con đứng trước mặt Ngài, làm cho con được vững bền trước mặt Ngài, xin Ngài giải cứu con và sữ dụng cuộc đời con. Amen.
5. Khấn hứa, thề nguyện:
Truyền 5:1 Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác. 2 Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. 3 Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. 4 Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. 5 Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả. 6 Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi? Mat 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.
6. Khoe khoang: dễ bị tấn công
Giê 9:23 Đức Giê-hô-va phán như vầy: người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. (48:30) Đức Giê-hô-va phán: Ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích. (50:36) Gươm dao ở trên những người khoe khoang, chúng nó sẽ nên người dại dột! Gươm dao ở trên những kẻ mạnh mẽ, chúng nó sẽ bị kinh khiếp!
Rôma 2:23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời.
Gal 6:4 Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác.
** Chúa cho khoe mình trong Chúa
Rô 5:11 Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa Jesus kính yêu của con, Ngài đã chịu treo trên cây gỗ để gánh hết mọi sự rủa sả cho con và ban cho con tự do để sống, thờ phượng và hầu việc Ngài, xin Đức Chúa Thánh Linh giúp con biết ứng dụng lẽ thật này để gìn giữ môi miệng mình khỏi phạm tội và không cho ma-quỉ cơ hội tấn công vào cuộc đời của con, đem sự rủa sả và sự hủy diệt, nhưng được thịnh vượng phần hồn và phần xác y theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + two =