Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu gốc ghi nhớ: Sáng 12:3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
Mục đích: Luca 6:28 Chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình
1. TỰ RỦA SẢ:
• Gây cho mình bị hoạn nạn:
Châm 21:23 Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.
Châm 13:2 Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành; Còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. 3 Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại
• Gặt sự hư nát: Galati 6:7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể
đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8 Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
• Kêu sự rủa sả đến: Thi 109:17 Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó; Cũng
không thích chúc phước; phước bèn cách xa nó. 18 Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả khác nào bằng cái áo; Sự rủa sả chun thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. (Giăng 8:31)
 CÁCH GIẢI QUYẾT
• Canh giữ môi miệng: bông trái của miệng phải là lời sự sống
Ê-ph 4:29 Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.
Châm 18:21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái nó.
• Hãy chúc phước:
Luca 6:28 chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.
1 Phi 3:9 Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.
• Không nguyền rủa :
Rôma 12:14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.
*** Cầu nguyện đáp ứng:  Nhân Danh Đức Chúa Jesus ta công bố bẻ gãy mọi lời tiêu cực và rủa sả mà ta đã khai phóng ra cho cuộc đời của mình,Xin Đức Thánh Linh đổi mới tâm trí con bởi Lời Ngài và giúp con nhớ để chúc phước cho mình vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho con
con sẽ được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.
2. RỦA SẢ NGƯỜI KHÁC: (bị người khác rủa sả lại)
a. Rủa sả cha mẹ:
Phục 27:16 Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình! Cả dân sự phải đáp: A-men!
Châm 23:22 Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.
Châm 30:17 Con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.
 CÁCH GIẢI QUYÊT: Yêu thương cha mẹ giống gương Đức Chúa Jesus
Phục 5:16 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho
b. Rủa sả người vua, người lãnh đạo, Mục sư, chồng…
Xuất 22:28 Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi.
 CÁCH GIẢI QUYẾT:
1 Ti-mô-thê 2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật (Giô-sép; Sa-mu-ên; Đa-vít; Đa-ni-ên…)
c. Chửi mắng:
Ma-thi-ơ 5:22 Song ta phán cho các ngươi: hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. (Ra-ca nghĩa là không xứng đáng)
o Nói theo lời tiêu cực: ma quỉ hành động – nói theo lời Chúa: thiên sứ hành động
o Xin Chúa thay đổi cách nói chuyện của chúng ta.
 CÁCH GIẢI QUYẾT:
Ê-phê-sô 4:29 chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến
Ma-thi-ơ 12:36 Vả, TA bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa Jesus, xin Chúa tha thứ con mọi lời nói hư không mà con đã gieo ra, mọi giao ước con đã lập trong quá khứ, con đã rủa sả cha mẹ, vợ/chồng, con cái,những người trong gia đình,những lãnh đạo trong và ngoài hội thánh, những người chung quanh của con. Trong Danh Chúa Jesus con công bố bẽ gãy mọi giao ước và thói quen xấu đó, Xin Chúa chữa lành tâm trí và môi miệng con, Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai,đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. Ê-sai 50:4 Amen.
3. SỰ GIẬN DỮ:
• Cơn giận dữ: Sáng 49:7 Đáng rủa sả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân Y-sơ-ra-ên. (Châm 27:4 Sự căm gan vốn hung dữ, và cơn giận như nước tràn ra)
• Vội giận: Truyền7:9 Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.
Châm 14:17 Người nóng nảy làm điên làm dại; Và kẻ toan mưu ác bị ghét.
 CÁCH GIẢI QUYẾT: quản trị nó và chậm nóng giận
Sáng thế ký 4:6 Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? 7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.
Châm 16:32 Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. (Châm 11:29)
Châm 22:24 Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo.
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tha tội cho con vì rất nhiều lần con giận dữ. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu con công bố bẻ gãy linh giận dữ vì con đã cho ma quỉ cơ hội lập những đồn lũy trên đời sống của con, khiến con có thói quen giận dữ. Con biết điều này không đến từ Chúa mà đến từ xác thịt và con đã cho ma quỉ hợp pháp tấn công vào trong đời sống của con, con đã trở thành công cụ của nó để tấn công những người chung quanh con, Trong Danh của Chúa Jesus Christ, mọi sự giận dữ, mọi lời nói trong sự giận dữ ngay giờ phút này bị bẻ gãy. Con công bố sự nhân từ, thương xót, tha thứ của Chúa đầy dẫy trong con và con sẽ bước đi theo Lời của Ngài, tấm lòng của Ngài đối với con. Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen.
4. SỰ RỦA SẢ VỀ TÀI CHÁNH
a. Tham tiền bạc: 1 Tim 6:10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
2 Phierơ 2: 15 chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình,
Luca 16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11 Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? 12 Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?
b. Ăn trộm tiền: phần mười và các của dâng.
Malachi 3:8 Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. 9 Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.
 CÁCH GIẢI QUYẾT:
Malachi 3:10 Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! 11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Mat 23:23)
Lêvi 27:30 Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.
*** Cầu nguyện đáp ứng:  Lạy Chúa Giê-su, bởi lời Ngài xin Chúa tha thứ cho con tội không dâng hiến.Tất cả những ân huệ mà Ngài ban cho chúng con giống như Thi Thiên 103, xin Chúa cho chúng con không được quên các ân huệ đó. Xin Chúa cho chúng con bày tỏ tấm lòng biết ơn bằng sự dâng hiến của con, không phải là một phần mười mà trên cả phần mười nữa. Xin Chúa ban phước trên tài chánh chúng con, để chúng con còn dư và làm các việc lành. Nhân Danh Chúa Giê-su con công bố bẻ gãy những rủa sả về tài chánh, kể từ giờ phút này con sẽ được phước khi đi ra được phước khi đi vào từ nay cho đến đời đời, amen!
c. Ăn gian tiền công: Gia-cơ 5:4 Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. 5 Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết; 6 anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại (Lu 16:19-31).
 CÁCH GIẢI QUYẾT:
Cô-lô-se 4:1  Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một CHỦ mình ở trên trời.
Ê-phê-sô 6:9  Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một CHỦ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.
*** Cầu nguyện đáp ứng: Lạy Đức Chúa Jesus là CHÚA là CHỦ của con, xin Ngài tha thứ cho con tội ăn gian tiền công của người khác. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con có tài sản, xin ban cho con sự khôn ngoan giống như Giô-sép để quản lý và sử dụng của cải Ngài ban cho một cách đẹp lòng Ngài và cho con biết đối đãi tốt với những người làm việc cho con và với con; vì tất cả con phải khai trình với Chúa về mọi điều Chúa đã giao cho con, xin Ngài được vinh hiển qua đời sống của con. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =