Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 5
Mục đích: Đức Chúa Jesus dạy những điều căn bản về Nước Trời, và Ngài muốn cho con dân Ngài được hưởng ở đất cũng như ở Trời.

Ma-thi-ơ 5:1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. 2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:
Định nghĩa:  Phước: Hạnh phúc, và thịnh vượng tinh thần với niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống của Chúa ban cho và sự cứu rỗi của Ngài, bất kể điều kiện bên ngoài của họ như thế nào! (Phước thật)
1.  Ma-thi-ơ 5:3  Phước  có lòng khó khăn: Là những người nghèo khổ trong tâm linh, khiêm tốn,  vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

2.  Ma-thi-ơ 5:4 Phước cho kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Ê-sai 61: đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu.

3.  Ma-thi-ơ 5:5 Phước cho những kẻ nhu mì: Khiêm nhu; Êm ái dịu dàng, không khắc nghiệt vì sẽ hưởng được đất! Thi 37: 10-11 Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, và được khoái lạc về bình yên dư dật.
Giô-sép: Sáng 50:15-21 Đoạn, Giô-sép an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ.

4.  Ma-thi-ơ 5:6  Phước: kẻ đói khát sự công bình: Ngay thẳng, đúng dắn với Chúa vì sẽ được no đủ! (Giăng 6:35 Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát)
Khải 7:16 Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. (Đọc Nê-hê-mi 9:15, Thi thiên 107:9; Châm 10:3).
a)  Lý do bị đói khát
Châm ngôn 19:15  Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát.
Ê-sai 5:13 Vì không hiểu biết; kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát.
Ê-sai 32:6 Vì kẻ dại dột sẽ nói những lời dại dột, ….đặng làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ khát hết đồ uống
b)  Kết cuộc:  Ê-sai 8:21 Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói khát; trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao; 22 rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu: nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt.

5.  Ma-thi-ơ 5:7 Phước hay thương xót. (Đọc II sa-mu-ên 22:2)
a)  Đức Giê-hô-va Đấng thương xót Ê-sai 54:10; Ê-sai 63:9; Nê-hê-mi 9:19
b)  Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Sử ký 16:34
c)  Ca ngợi về sự thương xót của Chúa:  II Sử ký 5:13; Ê-xơ-ra 3:11.
d)  Lời hứa về sự thương xót: Thi 23:6
e)  Nhắc Ngài: Thi 25:6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài; Vì hai điều ấy hằng có từ xưa. (Ê-sai 62:6)
g)  Mệnh lệnh về sự thương xót Lu-ca 6:36 Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.
II Giăng1:3 nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!
h)  Người không có lòng thương xót:  Ma-thi-ơ 18:23-32  Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; 33 ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? (đến câu 35)
i)  Người có lòng thương xót: Sa-ma-ri nhơn lành Lu-ca 10:33
Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.

6.  Ma-thi-ơ 5:8 Phước:  Có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
a)  Xưng tội: I Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
b)  Bởi sự chết của con Ngài:  Cô-lô-se 1:22  Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được (I Giăng 1:7)
Hê-bơ-rơ 10:22  Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.
c)  Làm sạch:  Giê-rê-mi 4:14  Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, (Đọc Ê-xê-chi-ên 36:25; Ma-la-chi 3:3)
d)  Đời sống thánh sạch:  Gia-cơ1:27; I Giăng 3:3

7. Ma-thi-ơ 5:9 Phước: Làm cho người hòa thuận, …gọi là con Đức Chúa Trời!
a)  Hòa thuận với Đức Chúa Trời:  Rô-ma 5:1 (Gióp 22:21)
b)  Hòa thuận với người khác: Mác 9:51
Thi 133:1  Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! 2-3
Thi 37:37  Hãy chăm chú người trọn vẹn, và nhìn xem người ngay thẳng; Vì cuối cùng người hòa bình có phước.
c)  Kẻ thù nghịch hòa thuận:  Châm 16:7
d)  Phước hạnh:  II Sử 5:13

8.  Ma-thi-ơ 5:10 Phước:  Chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Câu 11- 12
a)  Những hành động của sự bắt bớ:  11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi,
b)  Thái độ cần có khi bị bắt bớ:  12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm;

9.  Ý thức chúng ta là gì:
a)  13 Muối của đất:  Song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
b)  14 Sự sáng của thế gian:  Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:
(Nơi công cộng)
c)  Vị trí:  15 Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. (Nơi gia đình)
16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta

10.  Luật pháp:  17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. 18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
a) Cảnh báo :
      –  Về điều răn:  19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
     –  Sự Công bình:  20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.
     –  Giải quyết tội lỗi
          * Tội giết người:  21-22
          * Giải quyết sự bất hòa: 23-26
          * Giải quyết những nguyên nhân gây phạm tội
         * Tà dâm: 27-32
         * Lời nói: 33-37
         * Cách đối xử với kẻ thù nghịch: 38-47

11.  Ma-thi-ơ 5:48
a) Mạng lịnh:  Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.
Phục 18:13  Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. (Phục 16:20)
Đường lối Chúa:  II Sa-mu-ên 22:31  các đường của Ngài vốn là trọn vẹn,
Rô-ma 9:28  Vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất.
II Sa-mu-ên 22:33  Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi, Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chánh đáng.
b)  Lời hứa:  Thi 18:25b  Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại.
c)  Cách để nhận sự trọn vẹn: Rô-ma 12:2  Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.

Cầu thay giúp cho người khác trọn vẹn:  Cô-lô-se 4:12  Ê-pháp-ra, người đồng hương với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.
Gương trọn vẹn:  II Các vua 23:24: Giô-si-a, Gióp 1:1: Gióp, Chúng ta: Ê-phê-sô 4:13.
Xin Chúa Thánh Linh giúp con hiểu và làm theo ý của Ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − twelve =