Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh:  I Sa-mu-ên 20
Câu ghi nhớ:  Châm-ngôn 18:24  Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột.
Mục đích:  Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu được nguyên tắc sống theo cách của Kinh Thánh về những điều xảy ra trong đời sống chúng ta.
************************
I.  LÝ DO DẪN ĐẾN SỰ CHIA TAY:  Sự quyết tâm tiêu diệt Đa-vít của Sau-lơ:
1.  Ba lần phóng giáo:
I Sa-mu-ên 18: 10-11 (2 lần)
I Sa-mu-ên 19: 9-10 (1 lần)
2.  Hai lần tìm giết:
a.  Tại nhà con gái mình:  I Sa-mu-ên 19: 11
b.  Tại nhà tiên tri Sa-mu-ên là người xức dầu cho mình:  I Sa-mu-ên 19: 19-22

II.  ĐA-VÍT TÌM SỰ TƯ VẤN CỦA GIÔ-NA-THAN:  Tên Giô-na-than:  Đức Giê-hô-va ban cho.
1.   Đa-vít giãi bày nỗi đau lòng: I Sa-mu-ên 20:1  Đa-vít trốn khỏi Na-giốt trong Ra-ma, đến cùng Giô-na-than, mà nói rằng: Tôi đã làm chi, tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh, mà người toan hại mạng sống tôi? (Đa-vít không vi phạm bất cứ điều gì với Vua và với Đức Chúa Trời: I Sa-mu-ên 26).
+ Tên Na-giốt*: Nhà hay nơi ở.
+ Tên Ra-ma*: Quê hương của Sa-mu-ên:  I Sa-mu-ên 1:19.
+ Những điều xảy ra tại Ra-ma với Sa-mu-ên:
* I Sa-mu-ên 8: Dân Y-sơ-ra-ên đòi một vua.
* I Sa-mu-ên 9: Nơi Sau-lơ gặp Sa-mu-ên đầu tiên và nhận được sự xức dầu.
* I Sa-mu-ên 15: Sa-mu-ên đến gặp Sau-lơ sau khi đánh dân A-li-mê-léc.
* I Sa-mu-ên 19: Trường huấn luyện của Sa-mu-ên: Nơi Sau-lơ đích thân đến bắt Đa-vít.
2.  Cách Giô-na-than khuyên nhủ Đa-vít:  I Sa-mu-ên 20:2  Giô-na-than đáp cùng người rằng:  Chẳng phải thế!  Anh không chết đâu. Cha tôi chẳng làm một sự gì, bất luận lớn hay nhỏ, mà chẳng nói trước với tôi. Vậy, nhân sao cha tôi giấu tôi sự nầy với tôi? Điều đó chẳng thể được. (Qua bao nhiêu bằng chứng Giô-na-than vẫn chưa tin là cha mình muốn giết Đa-vít).
4.  Cách Đa-vít cảm nhận nan đề của mình với Sau-lơ:
a.  Sau-lơ không muốn Giô-na-than biết và lo buồn: I Sa-mu-ên 20:3a  Nhưng Đa-vít lại thề nguyền mà rằng: Cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên có nói rằng: Chớ nên cho Giô-na-than biết gì, kẻo nó phải lo buồn chăng.
b.  Cái chết rất gần với Đa-vít bởi Sau-lơ: 20: 3b Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng, chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi.
Châm 14:10  Không ai biết nỗi đau của tâm hồn mình bằng chính mình (BD 2011).
4.  Giô-na-than sẵn sàng giúp bạn:  4 Giô-na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Hễ anh muốn tôi làm điều gì, thì ta sẽ làm cho anh.
5.  Đa-vít cần sự giúp đỡ: Tìm biết sự thật một cách chính xác về Sau-lơ:
* I Sa-mu-ên 20:5  Đa-vít tiếp rằng: Mai là ngày mồng một (đầu tháng), tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. 6 Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng: Đa-vít có cố nài xin tôi cho nó đi về Bết-lê-hem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hằng năm. 7 Nếu người đáp: Tốt, thì kẻ tôi tớ anh sẽ được bình yên. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. 8 Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tớ anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tớ anh. Song phần tôi ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi; cớ sao anh lại dẫn tôi đến cha anh?
*Luật lễ đầu tháng:  Dân 10:10 Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình; loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (Dân 28:11-12).
6.  Lời khuyên của Giô-na-than:  I Sa-mu-ên 20:9  Giô-na-than đáp lại rằng: Chớ có nghĩ như vậy! Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay?

III.  CÁCH GIÔ-NA-THAN GIẢI QUYẾT:  Hai phương  án cho ngày mai:
1.  Nếu vua cha không có ý hại:  I Sa-mu-ên 20:10  Đa-vít đáp cùng Giô-na-than rằng: Nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh, thì ai sẽ cho tôi hay? 11 Giô-na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Hè, chúng ta hãy ra ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. 12 Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, làm chứng! Ngày mai hay là ngày mốt, tại giờ nầy, tôi sẽ dọ ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay biết.
2.  Nếu vua cha quyết ý hại:  I Sa-mu-ên 20:13  còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Giô-na-than cách nặng nề! Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh, như Ngài đã ở cùng cha tôi! (Chúc đi bình an, xin Chúa ở cùng).

IV.   GIÔ-NA-THAN KẾT GIAO ƯỚC CÙNG ĐA-VÍT:  Hai phương án cho tương lai:
1.  Nếu Giô-na-than còn sống:  I Sa-mu-ên 20:14  Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng?
(I Sa-mu-ên 23:16  Bấy giờ, Giô-na-than, con trai của Sau-lơ đứng dậy, đi đến cùng Đa-vít ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời 17 mà rằng: Chớ sợ chi, vì tay của Sau-lơ, cha tôi, sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên, còn tôi sẽ làm tể tướng anh; Sau-lơ, cha tôi, cũng biết rõ điều đó.)
2.  Nếu tôi chết:  15 Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của Đa-vít khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương xót nhà tôi đến đời đời. 16 Như vậy, Giô-na-than kết giao ước cùng nhà Đa-vít mà rằng: Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những thù nghịch của Đa-vít. (Biết Chúa bảo vệ binh vực, ở cùng người được Chúa xức dầu làm vua).
3.  Đa-vít thề:  17 Giô-na-than thương yêu Đa-vít như mạng sống mình vậy, nên khiến Đa-vít lại thề nữa. 18 Giô-na-than tiếp rằng: Mai là ngày mồng một, sự vắng mặt anh người ta ắt sẽ thấy; vì chỗ anh sẽ trống.

V.  HAI DẤU HIỆU ĐỂ BÁO TIN:  I Sa-mu-ên 20:19
1.  Dấu hiệu bình an:  19 Ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ẩn ngày trước, là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xe. 20 Tôi sẽ bắn ba mũi tên về phía hòn đá đó dường như tôi bắn vào một cái bia. 21 Đoạn, tôi sẽ sai tôi tớ tôi, và bảo nó rằng: Hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng: Kìa, các mũi tên ở bên nầy mầy, hãy lượm lấy đi, bấy giờ anh hãy đến; tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng có gì nên sợ hết!
2.  Dấu hiệu tai họa:  I Sa-mu-ên 20:22  Nhưng nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng: Kìa, các mũi tên ở bên kia mầy, bấy giờ anh khá đi, vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi.
3.  Nhắc lại lời thề nguyện:  23 Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời.
4.  Đa-vít chờ đợi:  24 Vậy, Đa-vít ẩn trong đồng. Khi đến ngày mồng một, vua ngồi bàn đặng ăn bữa; 25 người ngồi nơi chỗ thường ngồi ở gần bên vách. Giô-na-than đứng dậy, và Áp-ne ngồi bên Sau-lơ; còn chỗ của Đa-vít thì bỏ không.

VI.  THÁI ĐỘ CỦA SAU-LƠ KHI ĐA-VÍT VẮNG MẶT:
1.  Hy vọng Đa-vít bị ô uế:  26 Ngày đó, Sau-lơ chẳng nói chi hết, vì tưởng rằng: Có sự gì rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi! Chắc hẳn hắn không sạch, đã phải sự gì ô uế rồi. (Lê vi ký 7:20 Ai đã bị ô uế, lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 21 Nếu ai đụng đến sự ô uế, hoặc của loài người, hoặc của loài vật hay là điều gì ghê gớm, mà lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình).
2.  Tìm hiểu sự thật về Đa-vít:  I Sa-mu-ên 20:27  Song ngày sau, là ngày mồng hai, chỗ của Đa-vít lại bỏ không nữa. Sau-lơ nói cùng Giô-na-than, con trai mình, rằng: Cớ sao con trai của Y-sai không đến dự ăn bữa hôm qua và ngày nay? 28 Giô-na-than thưa cùng Sau-lơ rằng: Đa-vít có nài xin phép tôi đi đến Bết-lê-hem, 29 mà rằng: Xin để tôi đi; vì nhà chúng tôi có một sự tế tự trong thành, mà anh tôi đã dặn tôi phải đi đến. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt người, xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi. Ấy bởi cớ đó người không đến ngồi bàn.
3.  Nổi giận khi biết sự thật:
a.  Chửi rủa:  I Sa-mu-ên  20:30 Bấy giờ, Sau-lơ nổi giận cùng Giô-na-than, mà rằng: Ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mầy có kết bạn cùng con trai của Y-sai, đáng hổ nhục cho mầy, và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mầy thay!
b.  Cảnh báo cho Giô-na-than:  31 Thật, hễ con trai Y-sai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mầy và nước mầy chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ, hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta; vì nó phải chết hẳn.
4.  Giô-na-than bênh vực Đa-vít:  Sa-mu-ên 20:32  Giô-na-than thưa cùng Sau-lơ, cha mình, rằng: Cớ sao giết nó đi? Nó có làm điều gì?
*Châm 15:1  Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.
5.  Giô-na-than xém mất mạng:  I Sa-mu-ên 20:33  Sau-lơ phóng cây giáo đặng đâm người; Giô-na-than bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết Đa-vít.
6.  Giô-na-than tức giận:  34 Giô-na-than bèn chỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mồng hai chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về Đa-vít, vì cha mình đã sỉ nhục người. (Cô-lô-se 3:21  Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng).

VII.  KẾT CUỘC:
1.  Báo tin buồn:  I Sa-mu-ên 20:35  Qua ngày sau, Giô-na-than đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng Đa-vít; có một đứa tôi tớ trẻ theo người. 36 Người nói cùng nó rằng: Hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Giô-na-than bắn một mũi tên qua khỏi nó. 37 Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên Giô-na-than đã bắn, thì Giô-na-than la lên rằng: Tên há chẳng ở bên kia mầy sao? 38 Giô-na-than lại kêu kẻ tôi tớ rằng: Hãy đi mau, chớ dừng lại! Kẻ tôi tớ lượm mũi tên, rồi trở lại cùng chủ mình. 39 Vả, tôi tớ chẳng biết chi cả, song Đa-vít và Giô-na-than hiểu biết điều đó là gì. 40 Giô-na-than trao binh khí cho tôi tớ mình, và bảo rằng: Hãy đi, đem nó về trong thành.
2.  Buổi chia tay cảm động:
a.  Đa-vít biết ơn Giô-na-than:  I Sa-mu-ên 20:41  Khi tôi tớ đã đi rồi, Đa-vít chổi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lạy ba lần, đoạn hai người ôm nhau và khóc, Đa-vít khóc nhiều hơn. (Tấm lòng bị tổn thương, đau đớn).
*Châm-ngôn 18:24  Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột.
b.  Nhắc lại lời chúc bình an và lời kết ước:  42 Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Anh hãy đi bình an; chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. (Đã được Đa-vít thực hiện trong sách II Sa-mu-ên đoạn 9)
*Thi-thiên 15:4  Người nào khinh dể kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va; kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết
c.  Cuộc phiêu lưu của Đa-vít bắt đầu:  43 Vậy, Đa-vít chổi dậy và đi, còn Giô-na-than trở vào trong thành.

******************************************************************
CẦU NGUYỆN:  Lạy Chúa Jesus kính yêu của con! Xin bởi quyền năng của Đức Thánh Linh giúp con học hiểu và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.  Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin (Ga-la-ti 6:10) giống như Giô-na-than, đừng có tấm lòng như Sau- lơ hại người của Chúa. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =