Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 9:11  Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy.
Mục đích:  Chúng ta ai nấy đều muốn được ơn của Chúa để có đời sống tăng trưởng và hầu việc Ngài, thì đây là cách mà kinh Thánh đã bày tỏ. Quý vị có thể dùng cách này cầu nguyện cho chính mình, gia đình và Hội Thánh.

I.  BẮT ĐẦU
Câu kinh thánh:
Châm 8:  “34 Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa Ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa Ta, lấy làm có phước thay. 35 Vì hễ ai tìm được Ta, thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va.”
>  Cầu nguyện ứng dụng
Chúa ơi! con muốn vào trong đền của Chúa và lắng nghe Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh giúp con hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa Ngài và chờ đợi bên các trụ cửa Ngài.  Con muốn tìm được Ngài, con muốn được sự sống của Ngài và được ơn của Đức Giê Hô Va! “Con muốn ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao và được hằng ở dưới bóng của Đấng toàn năng” (Thi thiên  91:1)
Xin Chúa Thánh Linh giúp con “đứng trong sự bàn luận của Đức Giê Hô va, để được ngắm xem và nghe Lời Ngài, giúp con suy xét và nghe Lời Ngài” (Giê-rê-mi 23:18). Xin hãy phán với con, để chính con nhận được sứ điệp từ trong sự bàn luận Chúa, để dân sự  nghe Lời Ngài và làm cho họ từ đường dữ việc xấu mà trở lại với Chúa. “Con đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là con muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài!” (Thi thiên 27:4) “Nhưng trước hết, con tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy cho Môi-se làm một Đền tạm để Ngài ở giữa dân sự và hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và đây là ý muốn Chúa cho tất cả con cái của Ngài, được vào trong đền thánh Chúa, được tẩy sạch, được thờ phượng, được thông công, chiêm ngưỡng và biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con, cho gia đình con, (và cho Hội Thánh Chúa).  Giờ con học theo và ứng dụng vào trong đời sống của con theo cách mà Ngài đã dạy cho Môi-se. Vì  “Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài” (Thi thiên 103:7).

II.   NGOÀI HÀNH LANG
Câu kinh thánh:
Xuất  27: 9 Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn, dài trăm thước, 10 cùng hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng; đinh và nuông trụ thì bằng bạc.”
>  Cầu nguyện ứng dụng
Nhân Danh Chúa Jesus con đến Hành Lang của Đền Tạm Ngài:  Con cảm tạ ngợi khen Chúa “16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ con tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.  17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu!” (Giăng 3:16-17) Con cảm tạ ngợi khen và biết ơn Ngài vô cùng “bởi Chúa Jesus đã đến tìm và cứu con là kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10).  Cảm ơn Chúa Jesus vì “Ngài là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ngài thì con không được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).
Halêlugia, con cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời.  Bởi ân điển của Ngài ban cho nên con đã nhận biết Đức Chúa Jesus Christ và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. “Con đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:12-13).  “Và trong Ngài con nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ” (Ê-phê-sô 3:12).  “Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra: nó sẽ dẫn con, đưa con đến núi thánh và nơi ở của Chúa” (Thi thiên 43:3). Halêlugia!

III.  CỬA CỦA ĐỀN TẠM: Chúa Jesus là cái cửa
Câu kinh thánh:
Xuất 26:  36 Về cửa Trại ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai đậu mịn, có thêu cực xảo; 37 rồi làm cho bức màn nầy năm cái trụ bằng cây si-tim, bọc vàng; đinh nó cũng bằng vàng, và đúc năm lỗ trụ bằng đồng.”
>  Cầu nguyện ứng dụng
Nhơn Danh Chúa Jesus bởi đức tin con bước vào Cửa của Đền Tạm,  theo Lời Ngài phán: “Ta là cái cửa: nếu con bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; con sẽ vào ra và gặp đồng cỏ” (Giăng 10:9). Nhân Danh Chúa Jesus “Con cảm tạ mà vào các cửa Ngài, con ngợi khen mà vào hành lang Ngài.  Con cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (Thi thiên  100:4).  “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác.  Thà con làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong trại kẻ dữ” (Thi thiên 84:10).
“Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của con, công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng con thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa.  Nếu con muốn truyền các việc ấy ra và nói đến thật lấy làm nhiều quá không đếm được” (Thi thiên40:5).  “Nếu con muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát” (Thi thiên 139:18a). Con “cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ. Sự thương xót Ngài còn đến đời đời” (I Sử ký 16:34).
Đức Chúa Trời ôi! “Con cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài,” (ISử ký 29:13) “hầu cho linh hồn con hát ngợi khen Chúa không nín lặng.  Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời” (Thi thiên 30:12).
“Hằng ngày con đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời” (Thi thiên 44:8). “Con sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa” (Thi thiên 138:2a). “Con cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa của con, và con vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó.  Thật, con xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8).  Halêlugia!

 IV.  BÀN THỜ BẰNG ĐỒNG
Câu kinh thánh:
1.  Cách làm bàn thờ:
Xuất 27:  “Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si-tim, hình vuông, năm thước bề dài, năm thước bề ngang, và bề cao ba thước. 2 Nơi bốn góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng.”
2.  Công dụng bàn thờ:  Dâng của Lễ chuộc tội Bằng Huyết
Lê-vi ký 17:11  Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được
Hê-bơ-rơ 9:22  Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
Lê-vi ký 1:13  Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò; đoạn thầy tế lễ dâng và xông hết mọi phần trên bàn thờ; ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. (Rô-ma 12:1; I Cô-rinh-tô 6: 20)
3.  Của tế lễ:  Là Chúa Jesus
 * Sự thương khó tại vườn Ghết-sê-ma-nê: (Lu-ca 22:39-46)
Lu-ca 22:44  Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất!
>  Cầu nguyện ứng dụng
Cảm ơn Đức Chúa Jesus về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài. Bởi đức tin con cùng bước vào vườn Ghết-sê-ma-nê để được hưởng hết mọi điều Chúa đã làm cho con!  Ngài đã vì con mà một mình chiến đấu tại vườn Ghết-sê-ma-nê, và mồ hôi Ngài đã rơi xuống như giọt máu lớn vì Ngài đã chiến đấu trong sự cô đơn, sự buồn thảm trong linh hồn mình để con không còn phải chiến đấu cô đơn, sống trong sự buồn thảm, áp bức của con người hay của satan nữa! Và Ngài đã “xin ý Cha được nên”(Lu-ca 22:42) để giúp cho con được hưởng sự đắc thắng khỏi những ý riêng, chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời, để ý Cha được nên cho từng quyết định trong đời sống của con.  Con chấp nhận những giọt Huyết của Ngài vào trong tâm trí, cảm xúc, và ý muốn của con, và con công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ con được tự do, con được sự xức dầu của Ngài để đắc thắng bởi Ngài và cùng với Ngài ra khỏi mọi hoàn cảnh thất bại, cô đơn, bối rối, và đầu phục ý muốn của Đức Chúa Cha bởi năng lực Ngài ban cho con trong Huyết Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus vì Ngài đã đối diện tất cả cho con.  Cảm tạ ngợi khen Chúa Jesus kính yêu của con.  “Vì quả thật không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham.  Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.  Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy”(Hê-bơ-rơ 2:16-18).  Halêlugia! (Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp cho chồng, vợ và con cái của con ý thức và cũng kinh nghiệm được sự đắc thắng này.)  Amen.
(Còn tiếp phần 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − eight =