Tải MP3Tải Dàn Bài


(Thuộc loạt bài CẦU NGUYỆN THEO CÁCH CỦA ĐỀN TẠM)
Câu ghi nhớ:  Ê-sai 53:5  Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
Mục đích:  “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy.” (Hê-bơ-rơ. 9:11)

IV. NƠI BÀN THỜ BẰNG ĐỒNG: (Phần tiếp theo của bài 1)
1.  Ngài đã bị đánh đập
Ma-thi-ơ 27:26  Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Con cảm ơn Chúa Jesus vì sự đánh đập khốn khổ Ngài đã chịu thay cho con, và ban cho con được hưởng mọi phước hạnh trong lằn đòn và trong Huyết của Ngài. Tất cả những lằn roi Ngài chịu tiêu diệt mọi sự rủa sả của mọi gốc rễ bịnh tật con (Ê-sai 53:3) Cảm tạ Chúa “Ngài đã bị người ta khinh dể và chán bỏ” vì để gánh thay tội lỗi cho con, cùng mọi sự gian ác, ngu dại mà con đã gây ra làm cho con bị khinh dể và bị chán bỏ. Nhưng Ngài đã chịu thay cho con để con đựơc tôn trọng và chấp nhận trong mắt của Đức Chúa Trời và trong gia đình của Đức Chúa Jesus Christ.  Halêlugia!  Ngài từng trải sự buồn bực để gánh mọi gánh nặng buồn thảm do tội lỗi gây ra cho con và ban cho con sự vui mừng, sự khoái lạc ở trong Ngài, và hưởng được sự yên nghỉ theo (Ma-thi-ơ 11:28) Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ! Cảm ơn Chúa vì Ngài biết sự đau ốm để cảm thông, chăm sóc và ban cho con sự chữa lành của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Con cũng chẳng coi Ngài ra gì! Thật Ngài đã mang sự đau ốm của con, đã gánh sự buồn bực của con; mà con lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.  Xin Chúa Jesus tha thứ cho tội thiếu hiểu biết của con về sự thương khó của Ngài, về công lao Cứu Chuộc của Ngài dành cho con, giờ con tin và chấp nhận tất cả những điều Ngài đã làm cho con.
Ê-sai 53:5  Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Con cảm tạ Chúa vì “Ngài đã vì tội lỗi của con mà bị vết, vì sự gian ác của con mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu con được bình an” (Ê-sai 53:5).  Cảm ơn Đức Chúa Jesus vì Ngài đã gánh thay mọi tội lỗi, gian ác của con để con không bị sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, bị định tội và bị đoán phạt đời đời trong địa ngục, và bởi Huyết Ngài làm cho con được bình an với Đức Chúa Trời và với con người. Cảm tạ Chúa vì “bởi lằn roi Ngài mang con được lành bịnh.”  Nhân Danh Chúa Jesus con chấp nhận quyền năng của từng giọt Huyết Ngài tuôn ra từ những lằn đòn trên thân thể của Ngài vào trong từng phần của thân thể của con.  “Chính Ngài đã lấy tật nguyền của con, và gánh bịnh hoạn của con” (Ma-thi-ơ 8:17).  Con tin và chấp nhận quyền năng của sự chữa lành bởi lằn đòn của Ngài ngay giờ phút này, và Nhân Danh Chúa Jesus ta ra lịnh cho mọi linh gây ra bịnh tật, linh gây ra đau yếu đến từ satan hay đến từ tổ phụ di truyền hay đến bằng bất cứ hình thức nào, các ngươi là kẻ bất hợp pháp trên thân thể của ta, Chúa Jesus đã trả giá cứu chuộc thân thể ta khỏi bịnh tật và quyền lực của ngươi satan.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ ta không chấp nhận sự hoạt động của ngươi và mọi tà linh cùng hoạt động với ngươi trên thân thể của ta.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ ta mặc lấy uy quyền của Đức Chúa Jesus Christ ta truyền lịnh cho các ngươi phải lui ra khỏi thân thể của ta ngay giờ phút này, trở về chỗ của các ngươi.  Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ con hoàn toàn được chữa lành mọi thứ bịnh tật, và được hưởng trọn vẹn những gì Ngài đã làm cho con trên thân thể của Ngài, từng lằn roi Ngài chịu, từng giọt Huyết của Ngài đã đổ ra, con chấp nhận nó vào trong thân thể của con từ đỉnh đầu xuống bàn chân, tiêu diệt mọi thứ bịnh tật, đau ốm.  Con công bố trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp của con được hoạt động theo cách mà Ngài đã tạo dựng nên con, con cảm tạ ngợi khen Chúa, con được Chúa Jesus chữa lành ngay giờ phút này.  Hồng cầu trong Huyết của Ngài nuôi thân thể của con khỏe mạnh, và “cho con sự sống dư dật” (Giăng 10:10b).  Bạch cầu trong Huyết Chúa Jesus chiến đấu và chiến thắng mọi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của con.  Hệ thống miễn dịch của con được chi phối bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.  “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong con, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong con mà khiến thân thể hay chết của con lại sống,” (Rô-ma 8:11) “để sự gì hay chết trong con bị sự sống nuốt đi.” (II Cô-rinh-tô 5:4b) “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng” (I Cô-rinh-tô 15: 54). Halêlugia! Thân thể con được mặc lấy con người mới.  “Vì con ở trong Đấng Christ, thì con là người được dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). “Vì chưng con đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy con lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20).  “Con dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của con” (Rô-ma 12:1).
2.  Câu kinh Thánh
Ma-thi-ơ 27:  “27 Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. 28 Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. 29 Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: lạy Vua của dân Giu-đa.”
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Cảm ơn Đức Chúa Jesus! Ngài đã vì con mà chịu nhạo báng, khinh rẻ, từ chối, chịu xét xử như một tên tử tội gian ác! Cảm ơn Ngài đã thế chỗ cho con, gánh thay cho con sự nhạo báng để con được sự binh vực, được buông tha tự do trước mặt Đức Chúa Trời, để con bước đi trong đời sống mỗi ngày với Chúa.  Ngài sẽ đối diện cho con mọi sự oan ức, bất công, sỉ nhục, và Ngài ban cho con được vui mừng trong Ngài.  Con cảm tạ ngợi khen Chúa!  Và con cũng xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều khi con cũng đã nhạo báng Ngài qua đời sống của con và từ chối Ngài là Vua thật trong cuộc đời con giống như những người lính đó, hoặc bán rẻ Ngài giống như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
a.  Cầu nguyện ứng dụng cho TÂM TRÍ
Con cảm ơn Chúa Jesus vì những vết thương bởi mão gai Ngài chịu.  Huyết Ngài đã đổ ra để tha thứ cho tất cả những ác tưởng của con đã suy nghĩ không tốt về Chúa, về người khác, và về chính mình.  Con đã tiếp nhận những sự dạy dỗ sai lầm từ ông bà, cha mẹ, hay những người khác, cùng với mọi điều con thừa kế từ A-đam và Ê-va, đó là tư tưởng của sự không vâng lời, phạm tội, sợ hãi, nô lệ cho satan, giới hạn sự nhận biết Chúa, v.v. .  Giờ con chấp nhận từng giọt Huyết của Ngài vào trong tâm trí, trong tiềm thức của con.  Và bởi Huyết vô tội, Huyết quyền năng của Ngài giải quyết và xóa sạch mọi hình ảnh đen tối và chữa lành mọi tổn thương trong tâm trí của con, mọi ký ức đau buồn từ khi con còn trong lòng mẹ cho đến bây giờ, mọi đồn lũy mà ma quỷ đã đặt vào tâm trí con bởi sự tiêu cực, mọi tư tưởng ác, mọi định kiến sai lầm, mọi “tư tưởng ngu dại,” (Châm ngôn 24:9) kiêu ngạo, hoặc con đã chất chứa những tư tưởng hay những ước mơ sai lầm do tội lỗi của con.  Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ, bởi huyết Ngài con được rửa sạch.  Con cảm ơn Ngài đã ban cho con tâm trí mới của Đấng Christ.  Con chấp nhận tâm trí của Ngài vào trong tâm trí của con, để thay đổi tâm trí của xác thịt thiên nhiên của con. Và con “cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ngài nói” (Phục truyền 11:18).
Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ con công bố Ngài là Đấng cai trị và nắm giữ tâm trí của con kể từ giờ phút này.  Con “cũng lấy sự cứu chuộc làm mão trụ” (Ê-phê-sô 6:17) cho đầu và tâm trí của con luôn luôn. Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ con công bố “Vì con dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt.  Vả, những khí giới mà con dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy.  Nhờ khí giới đó con đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.  Cũng nhờ khí giới đó, con sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi con đã chịu lụy trọn rồi” (II Cô-rinh-tô 10:3-6).  Con cảm ơn Chúa vể quyền năng đắc thắng của Ngài đã ban cho con.  Giờ con đồng ý với Lời của Ngài, đồng ý với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đồng ý với những gì Chúa nghĩ cho con, những gì Thiên Đàng dành cho con!  “Phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì con  phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).  Halêlugia!
b.  Cầu nguyện ứng dụng cho MẮT
“Cảm ơn Chúa Jesus vì Huyết của Ngài đã đổ xuống mắt của Ngài từ mão gai  để rửa sạch cặp mắt mà con thừa kế từ A-đam, Ê-va – cặp mắt đã nhìn vào trái cấm hơn là ưa thích ý muốn của Đức Chúa Trời, cặp mắt của sự “hao mòn vì buồn thảm,” (Thi thiên 6:7) “cặp mắt đầy sự gian dâm,” (II Phi-e-rơ 2:14) sự mê tham của mắt, “con mắt ghét anh em mình, ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt con” (I Giăng 2:11).  “Con có mắt mà đui” (Ê-sai 43:8).  Con đã nhìn vào hình tượng của tà thần, các ngôi sao điện ảnh, và mắt con ưa thích nhìn vào thế gian và sự hư không của nó.  Giờ con xin chấp nhận Huyết của Ngài rửa sạch và chữa lành đôi mắt của con và thánh hóa nó để  mắt của con trở nên đôi mắt của Ngài vì “mắt Ngài như ngọn lửa” (Khải huyền 19:12) “soi sáng con mắt của lòng con, để con biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi con đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong con là thể nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng con là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.  Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy mà cả đời sắp đến nữa” (Ê-phê-sô 1:18-21).  “Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa” (Thi thiên 119:18). “Xin cho con thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ” (Ê-sai 6:1).  “Và mắt con vui thích trong đường lối của Cha” (Châm ngôn 23:26).  Nhân Danh Đức Chúa Jesus kể từ giờ phút này con “bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy” (II Cô-rinh-tô 5:7).  Mắt con sẽ “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2).  Cảm tạ ngợi khen Chúa cho mắt con đựợc tự do.
c.  Cầu nguyện ứng dụng cho MŨI
Huyết của Ngài đã đổ xuống mũi của Ngài từ mão gai, giờ con xin Huyết của Ngài vào trong mũi của con để thanh tẩy hết mọi không khí ô nhiễm và những mùi ô uế của satan mà con đã hít vào làm ô uế và gây bịnh tật cho mũi của con, những khói thuốc, xì ke, ma túy, hay những không khí độc, ô nhiễm bên ngoài hoặc mọi sự thừa kế từ A-đam, Ê-va, ông bà tổ tiên cho đến bây giờ.  Xin Đức Chúa Jesus  thánh hóa con bởi Huyết quyền năng của Ngài và làm cho con được Thánh Linh của Chúa “hà sinh khí mới vào lổ mũi con” (Sáng 2:7) và con được hít  thở không khí của Thiên đàng ngay giờ phút này. Xin Huyết Chúa Jesus bảo vệ mũi của con để mũi con được nhậy bén và có thể ngửi được mùi thơm từ Thiên đàng. “Các áo xống Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương, và nhục quế” (Thi thiên 45:8a).  Halêlugia! Cảm tạ ngợi khen Chúa.
d.  Cầu nguyện ứng dụng cho LỖ TAI
“Xin Huyết của Ngài đã chảy xuống từ những vết gai đâm bởi mão gai trên đầu Ngài chảy vào tai con để rửa sạch mọi ô uế vì con đã từng “bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:4), nghe những lời vu cáo, nói hành, nói xấu, những câu chuyện dơ dáy, con đã nghe những âm nhạc sai trật buồn thảm, “vui về điều không công bình” (I Cô-rinh-tô 13:6), “lắng tai nghe lưỡi độc hiểm” (Châm ngôn 17:4), “ham nghe những lời êm tai, theo tư dục hơn là đạo lành của Ngài” (II Ti-mô-thê 4:3).  Con đã muốn nghe những lời người người khác chúc tụng mình hơn là nghe theo tiếng của Chúa; con “có tai mà điếc!” (Ê-sai 43:8)  Con “không vâng theo tiếng Giáo Sư của con, và chẳng nghiêng tai qua lời Ngài dạy dỗ con” (Châm ngôn 5:13).  Con đã  thừa kế mọi điều mà A-đam và Ê-va đã lắng nghe lời con rắn dụ dỗ!  Giờ con chấp nhận quyền năng của Huyết Ngài để Ngài thánh hóa và chữa lành tai của con và mở tai cho con về thuộc linh cũng như thuộc thể để con có thể “nghe lời sửa dạy, trở lại với Ngài và bỏ điều gian ác” (Gióp 36:10).  Con xin Ngài ban cho con đôi tai mới để “khi con xoay qua bên hữu hoặc bên tả, tai con sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30:21)
“Xin Ngài đánh thức con mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai con để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy” (Ê-sai 50:4b).  Xin Huyết của Ngài bảo vệ tai của con và ban cho tai con được nhạy bén với tiếng Chúa  và biết phân biệt âm thanh đến từ kẻ thù, từ loài người, hay từ Chúa.  Xin Chúa Thánh Linh cho con nghe được âm thanh của Thiên đàng.  “Từ trong đền Ngài có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài” (Thi thiên 45:8b).  Con cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Jesus.
e.  Cầu nguyện ứng dụng cho MÔI MIỆNG
Xin Huyết Chúa Jesus từ nơi vết gai đâm trên đầu Ngài rửa sạch môi miệng của con bởi “con  là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy” (Ê-sai 6:5), thừa kế sự rủa sả từ A-đam và Ê-va do thèm muốn trái cấm.  Con xin Huyết của Ngài tha thứ “sự gian tà của miệng con và sự giả dối của môi con,” (Châm ngôn 4:24) “môi miệng giả đò của con” (Châm ngôn 26:4). “Con đã thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt, ngồi nói chuyện hành anh em của con, gièm chê con trai của mẹ con” (Thi thiên 50:19-20) là những người trong gia đình con hay là anh em trong Hội Thánh của con. Con đã từng “lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất công bình” (Ê-sai 29:21).  Xin Huyết Chúa tha thứ vì con đã từng “chăm chỉ về môi gian ác” (Châm ngôn 17:4).  “Môi con đã nói dối, lưỡi con đã lằm bằm sự xấu xa” (Ê-sai 59:3b).  Con đã than thân trách phận, oán trách Chúa như dân Y-sơ-ra-ên (Xuất 16:12a) con có nói “những lời tục tĩu, giễu cợt, giả ngộ tầm phào, là những điều không xứng đáng” (Ê-phê-sô 5:4).  Xin Chúa Jesus lấy Huyết Ngài tẩy sạch con vì con đã dùng môi miệng để tham gia vào “tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng” (Ga-la-ti 5:20b), thề nguyện giả dối, khai phóng sự rủa sả, sự chết, những lời tiêu cực.  “Bởi cái lưỡi con khen ngợi Chúa là Cha của con, và cũng bởi nó mà con rủa sả loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 3:9), “cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy” (ITi-mô-thê 6:5). Con cũng đã xưng tên các thần và dùng môi miệng mình thờ phượng các thần hư không.  Xin Huyết Ngài rửa sạch  tất cả mọi tội lỗi của con, vì con cũng đã từng  “lấy miệng tới gần Ngài, lấy môi miếng tôn Ngài, mà lòng của con thì cách xa Ngài lắm.  Con kính sợ Ngài chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho” (Ê-sai 29:13).  Mọi điều con thừa kế từ sự sợ hãi, đổ lỗi cho người khác của A-đam và Ê-va hoàn toàn bị phá hủy và xóa sạch khỏi cuộc đời con.  Giờ phút này con chấp nhận Huyết của Ngài vào trong môi miệng của con để thanh tẩy và thánh hóa con như một tiên tri. “Ngài sai Sê-ra-phim bay đến con, tay cầm than lửa đỏ đã dùng kềm gắp nơi bàn thờ, để trên miệng con mà nói rằng: nầy, cái nầy đã chạm đến môi con thì lỗi con được bỏ và tội con được tha rồi” (Ê-sai 6:6-7).  Con cảm tạ ngợi khen Vua quyền năng vinh hiển của con.  Con công bố trong danh Đức Chúa Jesus mọi lời rủa sả đáng bị định tội của con đã bị bẻ gãy trong Huyết của Chúa Jesus Christ.  Kể từ giờ phút này “Chúa Giê-hô-va đã ban cho con cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho con biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi” (Ê-sai 50:4a). “Ngài để nơi miệng con một bài hát mới, đó là sự ngợi khen Đức Chúa Trời của con.  Lắm người sẽ thấy điều đó mà lấy làm run sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 40:3). Mọi đồn lũy của satan đã đặt vào trong đầu, mắt, mũi, miệng của ta bởi sự sai trật của ông bà cha mẹ, hay sự chống nghịch và không vâng lời Chúa từ A-đam và Ê-va, hoặc sự thờ cúng sai lầm của tổ phụ hay chính ta, hay đến bởi xác thịt, đều hoàn toàn bị Huyết Chúa cuốn trôi.  Giờ con tin và nhận lấy sự xức dầu tươi mới của Ngài bởi Huyết Ngài, để tâm trí con nghĩ theo cách của Chúa, nhìn bằng cặp mắt của Ngài, và “con sẽ nói tiên tri như Lời Ngài phán dặn” (Ê-xê-chi-ên 37:10a). “Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: nếu con trở lại, thì Ngài sẽ lại đem con đứng trước mặt Ngài; nếu con làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì miệng con sẽ như miệng Ngài” (Giê-rê-mi 15:19).  Xin Chúa mở môi con, “rồi miệng con sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa” (Thi thiên 51:15).  Con cảm tạ Chúa vì kể từ giờ phút này bởi quyền năng của Huyết Ngài mà “miệng con sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy gẫm trong lòng con sẽ là sự thông sáng” (Thi thiên 49:3).  “Con sẽ nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời” (Công vụ 2:11c).
3.  Thập tự giá
Giăng 19:17  Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Cảm ơn Đức Chúa Jesus đã vác thập tự giá từ trường án Giê-ru-sa-lem đến đồi Gô-gô-tha.  Huyết của Ngài đã rơi xuống đường từ những vết thương trên thân thể Ngài để ban cho con năng lực và tấm lòng của Ngài.  Ngài đã đối diện với sự nhạo báng, đánh đập, tấn công, áp bức vây quanh Ngài để che chở và bảo vệ con khỏi sự hà hiếp của con người và của satan.  “Vì Chúa đã bẻ cái ách con mang, cái roi đánh trên vai con, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an” (Ê-sai 9:3) và “ban cho con sự xức dầu của Ngài để con có thể vác thập tự giá mình mà theo Ngài” (Ma-thi-ơ 16:24), “vì ách Ngài dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:30). Con cùng lên đồi Gô-gô-tha để bị đóng đinh chung với Ngài.  Cảm ơn Chúa Jesus vì con đã được kêu gọi làm điều đó, “vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho con, để lại cho con một gương, hầu cho con noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21).
4.  Bị đóng đinh trên cây gỗ
Ma-thi-ơ 27:31  Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.
Ma-thi-ơ 27:38  Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả.
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Cảm ơn Chúa JESUS vì “Đấng Christ đã chuộc con khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì con, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ” (Ga-la-ti 3:13).
a.  Cầu nguyện ứng dụng cho TAY
Cảm ơn Chúa Jesus vì đôi tay của Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá để chịu hình phạt thay cho đôi tay của con, vì đôi tay của con đã nhúng vào biết bao sự sai trật, tội lỗi, gian ác, thất bại, hại người khác hoặc hại chính mình.  Đôi tay con đã bị rủa sả bởi A-đam và Ê-va đã đưa tay ra hái Trái Cấm, đồng ý với satan và chống nghịch lại mạng lịnh của Ngài nên đã bị đuổi ra khỏi Địa Đàng phước hạnh và phải “làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày trở về đất” (Sáng 3:19). Bây giờ con đồng ý với Ngài là Ngài đã đóng đinh đôi tay của con chung với Ngài trên tập tự giá khi xưa, và Huyết Ngài đổ ra để chuộc lại tôi tay của con và ban cho con đôi bàn tay có dấu đinh của Ngài, ban cho con sự xức dầu của Ngài để sử dụng đôi tay con đem đến sự an ủi, xây dựng Vương Quốc của Ngài, dắt đưa nhiều người đến với Chúa Jesus và “đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành” (Mác 16:18), và “mọi việc con làm sẽ được thịnh vượng” (Thi thiên 1:3c) Con “giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, không giận dữ và cãi cọ” (I Ti-mô-thê 2:8). “Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài” (Thi thiên 88:9). “Tôi giơ tay lên hướng về Chúa; lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy” (Thi thiên 143:6). Con đưa “tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ” (Châm ngôn 31:20). Cảm ơn Chúa Jesus, đôi tay con được tự do để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm các việc lành.
b.  Cầu nguyện ứng dụng cho CHÂN
Cảm ơn Chúa Jesus vì đôi chân Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá để tha thứ cho mọi lối ác mà con đã đi qua.  Đôi chân con đã đi đến cây cấm của Chúa!  Những bước chân theo ý riêng của con đã làm cho con xa cách tình yêu và chương trình của Ngài.  Con đã để cho ma đưa lối, quỉ đưa đường vào chốn tối tăm, trầm luân địa ngục! Ngài đã đóng đinh đôi chân con trên thập tự giá của Ngài.  Huyết của Ngài đã đổ ra để rửa sạch mọi tội lỗi của con và ban cho con bàn chân có dấu đinh của Ngài để con đi vào cửa hẹp của sự sống (Ma-thi-ơ 7:13), là “bàn chân của kẻ rao giảng Tin Lành quyền năng” (Rô-ma 10:15).  Ngài xức dầu cho chân của con để “nơi nào bàn chân con bước đến đều thuộc về con” (Phục truyền 11:24).  “Thiên sứ sẽ nâng con trên bàn tay mình, để chân con không vấp nhằm hòn đá. Con sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; còn sư tử tơ và con rắn thì con sẽ giày đạp dưới chân” (Thi thiên 91:12-13).  “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con” (Thi thiên 119:105).  “Vừa buổi sáng, xin cho con nghe sự nhân từ Chúa, vì con để lòng trông cậy nơi Chúa.  Xin chỉ cho con biết con đường phải đi, vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu con khỏi kẻ thù nghịch; con chạy nương náu mình nơi Ngài.  Xin dạy con làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời của con.  “Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn con vào đất bằng thẳng” (Thi thiên 143:8-10). Halêlugia!  Amen.
5.  Chúa bị giáo đâm vào hông Ngài
Giăng 19:  “30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. 33 Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài 34 nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.”
>  Cầu nguyện ứng dụng:
Cảm ơn Chúa Jesus vì mọi sự Chúa đã làm trọn cho con, để con được hưởng trọn sự Cứu chuộc của Ngài.  “Huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm con khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là dường nào!” (Hê-bơ-rơ 9:14) “Nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời” (Cô-lô-se 1:20). “Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời cho con” (Hê-bơ-rơ 9:12).  Cảm tạ “Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến con hòa thuận, đặng làm cho con đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22).  Và bất cứ lúc nào con “xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho con, và làm cho con sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Cảm tạ “Đấng liều mình vì chúng con, để chuộc con  khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy con làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành” (Tít 2:14).  “Đấng yêu thương con, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi con, và làm cho con  nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!” (Khải huyền 1:6) Con đã “thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng; Con chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải huyền 12:11). Con “ăn thịt và uống huyết Chúa Jesus thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt Ngài sẽ khiến con sống lại. Vì thịt Ngài thật là đồ ăn, huyết Ngài thật là đồ uống. Con ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài, thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong con” (Giăng 6:54-56).  “Ấy vậy, mỗi lần con ăn bánh nầy, uống chén nầy xin Chúa Thánh Linh giúp con rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26).  Con chấp nhận Huyết của Ngài vào trong từng phần của chi thể con ngay giờ phút này, và Huyết quyền năng Ngài hành động trong con và gia đình con từ nay cho đến đời đời. Con sẽ được ở trước mặt Ngài luôn luôn vì con đã “giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. Ấy vì đó mà con được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở con dưới trại Ngài.  Con sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa con đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt con” (Khải huyền 7:14–17). Cảm tạ ngợi khen Chúa vì “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (I Giăng 3:8).  “Ngài  là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, Ngài là Đấng Sống. Ngài  đã chết, và nay Ngài sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ” (Khải huyền 1:7).  Halêlugia! Con không còn sống trong sự sợ hãi áp bức của satan.  Con thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời và sống trong sự đắc thắng và sự tự do Ngài đã ban cho con. Amen! Cảm tạ Chúa Jesus, “Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:28). Halêlugia!
(Còn tiếp phần 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 2 =