Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 13:1-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8: 1-18
Mục đích:  Gia-cơ 1:22  Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

I.  Bối cảnh :  13: 1-2
1 Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2 Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ
·         Bên mé biển
·         Đoàn dân đông lắm
·         Ngài xuống thuyền để giảng dạy
Tìm hiểu về đoàn dân và công việc của họ:

1)  Ma-thi-ơ 7:28  Đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;
2)  Ma-thi-ơ 14:13  Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài.
3)  Ma-thi-ơ 15:30  Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành.
4)  Ma-thi-ơ 19:2  Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó.
5)  Mác 3:20  Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ vào trong một cái nhà; đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được
6)  Mác 11: 18  tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm.(Mác 1:22) Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài  vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.
7)  Lu-ca 4:42  Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi.
8)  Lu-ca 6:19  Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người.
9)  Lu-ca 8:40  Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài; vì ai nấy cũng trông đợi Ngài.
 Giăng 12:18  Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. (La-xa-rơ)
10)  Lu-ca 8:45  Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ai sờ đến ta?Ai nấy chối; Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. (Người đàn bà mất huyết 12 năm)
11)  Giăng 6: 24  Đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không ở đó môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus. 25 Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ? 26 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. 27 Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con
người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.
12)  Ma-thi-ơ 27:20-26  20 Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin  tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jêsus 21 Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba. 22 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự! 23 Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự 24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của
người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi. 25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi! 26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.

*******************************************
II.  Bài Giảng của Đức Chúa Jesus:  Người gieo giống
1)  Hạt giống rơi dọc đường:
  So sánh 3 sách về sự dạy dỗ này

a)  Mác 4:3  Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. 4 Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết.
* Chúa Jesus giải thích:
 Mác 4: 14 Người gieo giống ấy là gieo đạo. 15 Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Giăng 10:10a maquỉ đến cướp giết và hủy diệt.

b)  Ma-thi-ơ 13:3  Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. 4 Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn
* Chúa Jesus giải thích :
Ma-thi-ơ 13:19  nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu,  ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.
 Ma-thi-ơ 13:13  Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng.  (Rô-ma 1:18-32 ; Ê-sai 5)
Ô-sê 4:6  Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
Chúa Jesus muốn:  Ma-thi-ơ 15:10  Đoạn, Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu.
c)  Lu-ca 8:5   Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết.
* Chúa Jesus giải thích:
Lu-ca 8:11  Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. 12 Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. 
II Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 
 Rô-ma 7:23  nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.

 • Kẻ ngu dại giày đạp:  Đọc thêm Rô-ma 1:18-32
  Thi-thiên 14:1  Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.
 • Kẻ bỏ Chúa giày đạp:
  Hê-bơ-rơ 10:29  huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?
 • Gia đình Thầy tế lễ Hê-li giày đạp:
  I Sa-mu-ên 2:29  Vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những hi sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lịnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Y-sơ-ra-ên, dân sự ta!
  I Sa-mu-ên 2:17  Tội lỗi của hai người trai trẻ nầy lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va; vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va.

Còn tiếp…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − ten =