Tải MP3Tải Dàn Bài


Câu ghi nhớ:  I Giăng 1:1  Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã rờ về Lời Sự Sống;
Mục đích: Đức Chúa Jesus muốn chúng ta kinh nghiệm được chính mình Ngài vì Ngài là Lời Sự Sống
I. Chúa Jesus là Ngôi Lời:
Khải 19:13  Ngài mặc áo nhúng trong huyết, Danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.
Giăng 1:1  Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.
1. Ngôi Lời có từ ban đầu:

* Châm-ngôn 8:23  Ta đã được lập từ trước vô cùng, Từ khi nguyên thuỷ, trước khi dựng nên trái đất. 24Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì Ta đã sanh ra rồi. 25Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có; 26Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì Ta đã sanh ra rồi.
* Cô-lô-se 1:15  Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.
2. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời:
 
* Giăng 17:5  Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có từ nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.
* Giu-đe 1:25  là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.
3. Ngôi Lời là Đức Chúa Trời:
* Giăng 10:30  Ta với Cha là một.
* Phi-líp 2:6  Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 
* Giăng 14:9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?

II. Chúa Jesus là Đấng dựng nên trời đất:
* Giăng 1:3  Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
* Sáng 1:26  Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
* Châm 8:27  Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có Ta ở đó. 28Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc, 29Định bờ cõi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất, 30Thì Ta ở bên Ngài làm thợ chính, Hằng ngày Ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.

III. Chúa Jesus là Sự Sống và Sự Sáng:
* Giăng 1:4  Trong Ngài có Sự Sống, Sự Sống là Sự Sáng của loài người.
* Thi-thiên 36:9  Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy Sự Sáng.
1. Chúa Jesus là Sự Sống: Đời đời
a. Ngài là Con Đường dẫn đến Đấng Hằng Sống Đời Đời:
Giăng 14:6  “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.”
b. Tin Ngài để có sự sống:
Giăng 3:16  “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
c.  Lời Ngài là Thần Linh Sự Sống:
Giăng 6:63  Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những Lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thần-linh và sự-sống.
d.  Ngài là Bánh sự-sống:
Giăng 6:35  Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là Bánh của sự-sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát (Giăng 11:25).
e.  Vững tin vào Đấng Hằng sống:
Khải 1: 17b  Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18 là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
2. Chúa Jesus là Sự Sáng thật:
* I Giăng 2:8  Nhưng, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và Sự Sáng thật đã soi sáng.
+ Ê-sai nói tiên tri về Sự Sáng: Ê-sai 9:1  Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy Sự Sáng lớn; và Sự Sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết (Ê-sai 42:6-7).
+ Chúa Jesus xác nhận mình là Sự Sáng: Giăng 8:12  Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là Sự Sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của Sự Sống (Giăng 12:46 Ta là Sự Sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa!)
.  Khải 22:16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ Ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là Chồi và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói. (I Phi 2:9; Cô-lô-se 1:13)

IV. Phước hạnh khi Sự Sáng đến:
1. Đem sự vui mừng:  Ê-sai 9:2  Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm.
2. Đem sự giải cứu và chiến thắng: Ê-sai 9:3  Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. 4 Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa (II Sa-mu-ên 22:15)
3. Đem sự bình an: Thi-thiên 27:1  Đức Giê-hô-va là Ánh Sáng và là sự Cứu Rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?
4. Thiết lập Vương Quốc của Sự Sáng:  Ê-sai 9:5  Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. 6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi Ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.

V. Quyền năng của Sự Sáng:
1. Dẫn dắt:  Thi-thiên  43:3  Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra: Nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa (Đa-vít).
* Thi-thiên 119:105  Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.
* Nê-hê-mi 9:12a  Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây, và ban đêm bằng một trụ lửa,
9:19 Chúa vì sự thương xót của Chúa, không lìa bỏ chúng trong đồng vắng; trụ mây dẫn đường ban ngày, không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi (Dân Y-sơ-ra-ên)
2. Ngăn trở kẻ thù:  Xuất 14:19  Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; 20 trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được.
3. Nâng đỡ:  Hê-bơ-rơ 1:3  Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy Lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật,
4. Chữa lành:  Ma-la-chi 4:2  Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ (tôn kính) Danh Ta, thì mặt trời công bình (công chính) sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; (Với sức chữa lành trong tia sáng nó) các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ được thả khỏi chuồng.
Ê-sai 30:26  Sự sáng mặt trăng sẽ chói lói như sự sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va băng bó vết thương cho dân Ngài, và chữa lành thương tích cho họ.
5. Biến đổi:  Ê-sai 42:16 Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; Ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, Ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu.

VI. Làm thế nào bước đi trong Sự Sáng:
1. Nhận biết mình là sự sáng:
+ Cho thế gian: Ma-thi-ơ 5:14  Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được
+ Cho gia đình: Ma-thi-ơ 5:15  cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn; (Giá đèn), thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.
+ Cho khách vào nhà:  Lu-ca 11:33  “Không ai thắp đèn rồi đem để vào chỗ khuất hoặc để dưới cái thùng, nhưng để trên giá đèn: (Chân đèn), hầu ai bước vào đều có thể thấy ánh sáng. (Ý nghĩa chân đèn: Khải 1:20, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh.)”
2. Hãy chiếu sáng ra:  Ma-thi-ơ 5:16  Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
+ Đứng lên:  Ê-sai 60:1 “Hãy đứng lên và chiếu sáng vì ánh sáng của ngươi đã đến Và vinh quang của Đức Giê-hô-va (CHÚA) tỏa sáng trên ngươi. 2Vì nầy, bóng tối sẽ bao trùm quả đất, Và tối tăm che phủ các dân. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ tỏa sáng trên ngươi, Và vinh quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi.”
+ Đem sự thu hút:  3Các nước sẽ đến cùng ánh sáng ngươi, Và các vua sẽ hướng về ánh bình minh của ngươi. 4Hãy ngước mắt nhìn quanh và xem: Tất cả chúng nó đều họp lại và đến cùng ngươi. Các con trai ngươi sẽ đến từ phương xa; Các con gái ngươi được ẵm trên hông.
+ Được thịnh vượng:  5Bấy giờ ngươi sẽ thấy và rạng rỡ; Lòng ngươi sẽ xúc động và vui mừng. Vì sự giàu có của biển cả sẽ đổ về ngươi; Của cải của các nước sẽ đến với ngươi. 6Muôn vàn lạc đà sẽ đầy khắp xứ ngươi, cả đến lạc đà một gu ở Ma-đi-an và Ê-pha cũng vậy. Nầy, hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến, và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va.
+ Chúa được vinh hiển:  7Hết thảy bầy súc vật của Kê-đa sẽ nhóm lại nơi ngươi, những chiên đực xứ Nê-ba-giốt sẽ làm của ngươi dùng, dâng lên bàn thờ Ta làm một của lễ đẹp ý, nên Ta sẽ làm cho nhà của Ta vinh hiển thêm vinh hiển. 8Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về “cửa sổ mình” (chuồng của mình), đó là ai? 9Các cù lao chắc sẽ trông đợi Ta, các tàu bè của Ta-rê-si trước nhất đem con trai ngươi từ xa về, cùng với bạc vàng của họ, vì Danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, bởi Ngài đã làm vinh hiển ngươi (Đa-ni-ên, Giô-sép, Sa-mu-ên…)
3. Phải cẩn thận gìn giữ Sự Sáng: Mạng lịnh
Lu-ca 11:34  Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. 35Vậy hãy coi chừng; (cẩn thận) để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối. 36Vậy nếu toàn thân ngươi đầy ánh sáng, không có phần nào ở trong bóng tối, nó sẽ sáng hoàn toàn như khi có ánh đèn tỏa sáng trên ngươi.
4. Cách để gìn giữ Sự Sáng?:
+. Ghi nhớ Lời Chúa:  Châm 6:21  Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, Và đeo nó nơi cổ con. 22Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. 23Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
+. Không ghen ghét:  I Giăng 2:10  Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. *9Kẻ nào nói mình trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm.
+. Kính sợ Chúa trong công việc:  II Sa-mu-ên 23:3  Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán, Hòn Đá Lớn của Y-sơ-ra-ên đã phán cùng ta rằng: Người nào cai trị (lãnh đạo) loài người cách công bình, Cách kính sợ Đức Chúa Trời, 4Thì sẽ giống như sự chói lòa buổi sáng, khi mặt trời mọc, Khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây; Các ánh sáng nó làm cho cây cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa.
+. Sống đời thường bởi Lời Thánh:
a. Đem sự giải cứu:  Ê-sai 58:6  Sự kiêng ăn mà Ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? (Lu-ca 10: 18-19, Mác 16:17)
b. Sống yêu thương, phục vụ:  Ê-sai 58:7  Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao? 8Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức; sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi (Ê-sai 58:10).
c. Đưa dắt người khác đến với Chúa:  Đa-ni-ên 12:3  Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. (Làm chứng về Sự Sáng)

VII. Tối tăm từ-chối Sự Sáng:
Giăng 1:5  Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.
1. Sợ bị bày tỏ:  A-đam & Ê-va  Giăng 3:20  Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.
2. Sợ ảnh hưởng về kinh tế. Dân Giê-rê-sê:  Mác 5:16  Những người chứng kiến thuật lại cho họ nghe việc đã xảy đến cho người bị quỷ ám và bầy lợn. 17 Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình.
3. Sợ mất địa vị: Thầy tế-lễ & thầy thông-giáo:  Lu-ca 20:19  Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình; nhưng lại sợ dân chúng. 20 Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành, để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc.
4. Bị ma quỉ làm mù lòa:
+ Người ngoại:  II Cô-rinh-tô 4:4  cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. (II Cô-rinh-tô 6:14)
+ Dân Giu đa:  Công vụ 13:46  Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại.
+ Cho người đã tin:  II Cô-rinh-tô 4:6  Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chiếu sáng trong lòng chúng tôi, đặng đem đến cho chúng tôi sự thông biết (Hiểu biết) về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi gương mặt Đức Chúa Jêsus Christ

** Lời cầu nguyện:  Ê-phê-sô 1:17  Con cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng con, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho con, để nhận biết Ngài, 18lại soi sáng con mắt của lòng của con, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng con có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực hành động của Ngài , 20mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm Đầu hội thánh, 23Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Con cảm ơn Chúa! Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − eight =