Tải Dàn Bài
Câu gốc: Giăng 6:56 Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người.
Mục đích: Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai Ta đến, và Ta sống bởi Cha; Cũng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy. Giăng 6:57
I. ĐỨC CHÚA JÊSUS THIẾT LẬP TIỆC THÁNH
    1. Khi Ngài dự lễ Vượt Qua với các môn đồ: Mác 14:12 Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu? (Và Chúa chỉ địa điểm cho họ để dọn lễ Vượt Qua C13-17)
1 Cô-rinh-tô 5:7b Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi.
• Đức Chúa Trời dạy Môi-se thiết lập lễ Vượt Qua: Xuất-ê-díp-tô-ký 12:1-7 Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng:  Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.  Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con.  Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết.  Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên,  đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối.  Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó.
• Ý nghĩa của lễ Vượt Qua: Xuất 12:12 Đêm đó Ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; Ta là Đức Giê-hô-va … 23 Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại.) … 51 Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
    2. Chúa dạy về ý nghĩa của tiệc thánh:
• Ngài phân phát thân thể Ngài cho chúng ta: Lu-ca 22:19 Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể Ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến Ta. (Giăng 10:18 Chẳng có ai cất sự sống Ta đi, nhưng tự Ta phó cho; Ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; Ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha Ta.)
• Lập giao ước mới bởi huyết của Ngài: Lu-ca 22:20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các ngươi mà đổ ra.
• Được thông công với Chúa: Giăng 6:56 Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người. (1 Cô-rinh-tô 10:16-17 Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông công công với huyết của Chúa Cứu Thế sao? Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể của Chúa Cứu Thế sao?  Vì chỉ có một ổ bánh, chúng ta dù nhiều người vẫn là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng dự phần trong một ổ bánh.)
• Được sống bởi Chúa: Giăng 6:57 Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai Ta đến, và Ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy.
• Được sự sống đời đời: Giăng 6:54 Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; Nơi ngày sau rốt, Ta sẽ khiến người đó sống lại.
Sự cảnh báo của Chúa: Giăng 6:53 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
II. PHAO LÔ NHẮC NHỞ VỀ TIỆC THÁNH
1 Cô-rinh-tô 11:23-25 Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể Ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ Ta.  Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết Ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ Ta. (Ê-sai 53:3-8; Rô-ma 5:8)
III. GHI NHỚ KHI DỰ TIỆC THÁNH
     1. Mệnh lệnh: Rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến!
1 Cô-rinh-tô 11:26 Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Ma-thi-ơ 28:19-20 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
a. Rao giảng về sự chết của Chúa như thế nào?
• Về quyền năng của thập tự giá: 1 Cô-rinh-tô 1:18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. (Cô-lô-se 2:14-15 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.)
• Về quyền năng của sự chết – chôn – sống lại của Chúa: 1 Cô-rinh-tô 15:3-4 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;  Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; (Tham khảo Công-vụ đoạn 2; Rô-ma 6)
b. Nếu chưa rao giảng (làm chứng) thì phải làm sao?
• Hãy tìm kiếm Chúa và cầu nguyện: Công-vụ 4:29-30 Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ,  giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ.
• Và nhận lãnh quyền năng Chúa bởi đức tin: Công 4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. (Công-vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.)
     2. Cảnh báo khi dự tiệc thánh: 1 Cô-rinh-tô 11:27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng*, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. (*Không xứng đáng: không hiểu ý nghĩa thiêng liêng của tiệc thánh: Không ý thức được tình yêu thương/ lòng tôn kính đối với Chúa và không thấu hiểu tầm quan trọng của việc mình đang làm!)
     3. Phải tự xét lấy mình: 1 Cô-rinh-tô 11:28 Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy;
a. Làm thế nào để tự xét lấy mình?
• Xưng tội: 1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
• Lìa bỏ tội lỗi: Châm 28:13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. (1 Phi-e-rơ 2:1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành.)
b. Nếu không tự xét lấy mình:
• Ăn uống sự xét đoán cho mình: 1 Cô-rinh-tô 11:29 vì người nào không phân biệt thân Chúa* mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.
    Bị tật nguyền/đau ốm/ngủ: 1 Cô-rinh-tô 11:30 Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. (Hội Thánh Cô-rinh-tô phạm tội nên Chúa đã kỷ luật họ)
c. Nếu biết tự xét đoán lấy mình:
• Khỏi bị xét đoán: 1 Cô-rinh-tô 11:31 Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán.
 Mục đích của Chúa xét đoán/sửa phạt: 1 Cô-rinh-tô 11:32 Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. (Khải-huyền 3:19 Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.) Hê-bơ-rơ 12:10 Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.)
4. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Chúa giúp đỡ để biết ứng dụng vào đời sống hằng ngày cho mình và cho gia đình, để được phước bởi quyền năng trong huyết của Đức Chúa Jêsus Christ con Đức Chúa Trời hằng sống. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − five =