Tải Dàn Bài
Câu gốc: Sáng-thế-ký 9:4 Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.
Mục đích: Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hê-bơ-rơ 9:22
I. THỜI KỲ TRƯỚC LUẬT PHÁP
1. Chúa dạy không nên ăn huyết*: Sáng-thế-ký 9:4 Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. (Chúa phán với Nô-ê cùng các con trai người sau cơn nước lụt)
2. Chúa dạy làm lễ Vượt Qua tại xứ Ê-díp-tô: Chiên con và huyết là hình ảnh của Đức Chúa Jêsus Christ
a. Thời điểm để chuẩn bị chiên con: Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1 Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2 Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong năm. (Tháng Nissan: 3 hay 4 Dương lịch trùng với đêm trăng tròn.) Đánh dấu một năm mới hay bắt đầu sự sống mới với tư cách là một dân tộc chứ không còn là một dân nô lệ không có chủ quyền như trước đây.
b. Chuẩn bị chiên con: Xuất-ê-díp-tô-ký 12:3 Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng sẽ bắt một con chiên, mỗi nhà một con chiên. 4 Nếu gia đình nào ít người, ăn không hết một con chiên, hãy hiệp chung với gia đình láng giềng gần nhất để cùng ăn thịt một con chiên. Thịt chiên sẽ được chia đều theo số người ăn. (Mỗi người đều được phần)
c. Tiêu chuẩn chọn lựa chiên con: Xuất-ê-díp-tô 12:5 Con chiên của các ngươi phải là con chiên đực, một tuổi, lành mạnh vẹn toàn. Các ngươi có thể chọn một con trong đàn chiên hay đàn dê cũng được. (1 Phi-e-rơ 1:19)
d. Thời điểm giết chiên con: Xuất 12:6a đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng ấy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lúc chạng vạng tối. (1 Cô-rinh-tô 5:7b Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi.) Mác 14:12
e. Cách ăn thịt chiên con: Xuất 12:6b Chúng sẽ ăn thịt con chiên nội trong đêm đó. Chúng sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, cùng với bánh không men và rau đắng… 10 Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. (Hê-bơ-rơ 13:12)
f. Nơi bôi huyết chiên con: Xuất 12:22 Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. (Khải-huyền 14:1; Thi-thiên 51:7)
g. Sự bảo vệ khi thấy huyết chiên con trước nhà đó: Xuất-ê-díp-tô 12:23 Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại.
(1 Sử-ký 21:15;Thi-thiên 78:49) Chúa bảo vệ, giải cứu khỏi sự hủy diệt
3. Phước hạnh sau khi dự lễ Vượt Qua:
a. Được ra khỏi xứ nô lệ: Xuất-ê-díp-tô-ký 12:51 Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô  Giải thoát khỏi quyền lực nô lệ
b. Được Chúa phục hồi về tài chánh, sức khỏe: Thi-thiên 105:37 Đoạn Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên ra có cầm bạc và vàng; Chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài.
c. Được Chúa ban sự vui mừng và kẻ thù sợ hãi: Thi-105:38 Ê-díp-tô vui vẻ khi dân Y-sơ-ra-ên đi ra; Vì cơn kinh khủng bởi Y-sơ-ra-ên đã giáng trên chúng nó.
d. Được che chở/soi sáng: Thi-105:39 Ngài bủa mây ra để che chở, và ban đêm có lửa soi sáng.
e. Được tiếp trợ đồ ăn, nước uống: Thi-thiên 105:40 Chúng nó cầu xin, Ngài bèn khiến những con cút đến, và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no nê. 41 Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông. (Xuất 17:6; Dân 20:11)
f. Được Ngài dẫn dắt đi ra với sự thắng trận: Thi-thiên 105:42 Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận. (Xuất 15:1-21)
g. Được Chúa ban cho họ đất đai: Thi-thiên 105:44 Ngài ban cho họ đất của nhiều nước, họ nhận được công lao của các dân; (Phục-truyền 6:10-12)
h. Để gìn giữ luật lệ Chúa: Thi-thiên 105:45 Hầu cho họ gìn giữ các luật lệ Ngài, và vâng theo những luật pháp Ngài. Ha-lê-lu-gia! (Thi-thiên 147:19-20)
II. THỜI KỲ LUẬT PHÁP
1. Chúa cấm chớ ăn huyết*: Phục-truyền 12:23 Song phải giữ mình, chớ ăn huyết; vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. 25 Đừng ăn huyết, hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. (Lê-vi Ký 17:10 Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, ăn bất cứ huyết gì, thì Ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân sự mình, 11 vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; Ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được.) Lê-vi Ký 7:26-27; Phục 12:16, 23-24; 15:23
2. Chúa dạy sử dụng huyết của bò con, dê đực trong đền tạm:
a. Lập giao ước bằng huyết: Hê-bơ-rơ 9:19 Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu (huyết) của bò con và dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía và nhành ngưu tất rảy trên sách cùng trên cả dân chúng 20 mà nói rằng: Nầy là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. 21 Đoạn, người cũng lấy huyết rảy đền tạm cùng mọi khí dụng được dùng trong sự thờ phượng. (Trong Xuất 24:6-8)
b. Nhờ huyết được sạch/được tha thứ: Lê-vi-ký 8:15 Môi-se giết nó, lấy huyết, rồi dùng ngón tay bôi huyết trên chung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên thanh sạch; đoạn đổ huyết dưới chân bàn thờ; như vậy, người biệt bàn thờ riêng ra thánh, để làm lễ chuộc tội tại đó.) Lê-vi Ký 17:11; 1 Giăng 1:7
III. THỜI KỲ TÂN ƯỚC
1. Phải kiêng (cử) ăn huyết*: Công-vụ 15:28 ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, 29 tức là anh em phải kiêng (cử) ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. (Nhắc 3 lần: Công 15:28-29; 21:25)
2. Nhờ huyết được sạch, được tha thứ: Huyết Chiên Con tức là Đức Chúa Jêsus Christ.
Hê-bơ-rơ 9:22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. (1 Phi-e-rơ 1:19 bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.) Xuất-ê-díp-tô-ky 12:5
a. Được hưởng giao ước mới: Lu-ca 22:20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các ngươi mà đổ ra. (2 Cô-rinh-tô 3:6 Ngài đã ban tài năng … giúp việc giao ước mới.)
b. Cất tội lỗi đi: Hê-bơ-rơ 9:26b Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi.
        Tội lỗi bị tiêu diệt: Rô-ma 6:6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa… 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.  Ngài ném: Mi-chê 7:19; Ngài đem xa: Thi- 103:12; Ngài xóa: Ê-sai 44:22;1:18
c. Được chuộc tội đời đời: Hê-bơ-rơ 9:12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. (Ga-la-ti 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, 14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.) Công-vụ 20:28 Mua Hội Thánh= Chính huyết của Ngài
d. Được hòa thuận với Đức Chúa Trời: Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời 2 Cô-rinh-tô 5:18b Giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta 2 Cô-rinh-tô 5:20 làm chức khâm sai của Đấng Christ, … nhơn danh Đấng Christ mà nài xin … hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
e. Được sạch lương tâm khỏi công việc chết/ hầu việc ĐCT hằng sống:
Hê-bơ-rơ 9:14 Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!
 Lương tâm yếu đuối: 1 Cô-rinh-tô 8:12; Dơ dáy: Tít 1:15; Chai lì: 1Ti-mô-thê 4:2; Không còn biết tội: Hê-bơ-rơ 10:2; (Rô-ma 6:4 Nếu, chúng ta đồng chết/chôn với Chúa  Đồng sống lại con người mới.)
f. Được xưng công bình/ được cứu khỏi cơn thạnh nộ: Rô-ma 5:9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! (Cơn thạnh nộ: Khải-huyền 14:9-11)
g. Được trở nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời: Khải-huyền 1:6 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men. (Xuất-ê-dip-tô-ký 19:6; Ê-sai 61:6; 1 Phi-e-rơ 2:9)
h. Được dạn dĩ vào nơi rất thánh: Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh. (1 Giăng 5:14; Hê-bơ-rơ 4:16)
i. Được giải cứu khỏi quyền cai trị của ma-quỉ: Hê-bơ-rơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, (Cô-lô-se 2:14 Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.)
j. Ban quyền năng đắc thắng kẻ thù: Khải 12:11 Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.
k. Quyền năng của huyết khi vào thiên đàng: Khải 7:13 Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặt áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà đến? 14 Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.15 Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. 16 Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. 17 Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Tạ ơn Đức Chúa Jêsus Christ. Amen*
3. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, ứng dụng vào đời sống và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =