Tải MP3Tải Dàn Bài


I. ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI
Theo Lời Kinh Thánh Đức Thánh Linh là ĐỨC CHÚA TRỜI. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh là một thân vị có đầy đủ lý trí, tình cảm, và ý chí (Xem Công vụ 5: 1-4)
II. ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO
Sáng thế ký 1:2  Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước
a) Ngài dựng nên loài người
Sáng thế ký 1:26  Chúng ta
Gióp 33:4 Thần Đức Chúa Trời
Sáng thế ký 2:7 Một loài sanh linh
Giăng 6:63 Các ngươi đều là thần linh và sự sống
Giăng 3:6 Sanh bởi Thánh Linh là thần
Giăng 10:34  Các ngươi là các thần, hay sao?
Thi 82:6 Các ngươi là thần
Rôma 8:11 nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
b) Ngài dựng nên và bảo tồn muôn vật
Thi thiên 104:29 Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối, Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết, và trở về bụi đất. 30 Chúa sai Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên; Chúa làm cho mặt đất ra mới.
III. NGÀI CÓ THUỘC TÁNH NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI
1. TOÀN TẠI: Có mặt ở khắp mọi nơi.  Thi Thiên 139:7-8
2. TOÀN TRI: Biết tất cả mọi sự . I Cô-rinh-tô 2:10
3. Đức Thánh Linh thật là một THÂN VỊ:
Bởi vì Ngài có lý trí, tình cảm và ý chí.  Đức Thánh Linh có suy nghĩ và thông biết
a) LÝ TRÍ: I Cô-rinh-tô 2:10
b) Ý CHÍ: 1 Côrinhtô 12: 6- 7
c)TÌNH CẢM:
*** Đức Thánh Linh có thể bị làm buồn Ê-phê-sô 4:30
*** Đức Thánh Linh cầu khẩn thế cho chúng ta. Rô-ma 8:26-27
*** Đức Thánh Linh an ủi. Giăng 14:16; 15:26
4. NGÀI BÀY TỎ SỰ MẦU NHIỆM: Êphêsô 3:5; I Phierơ 1:10-11
a)Thánh Linh phán bởi miệng các Tiên tri. Hêbêrơ 3:7
*Các Tiên tri không nói theo ý riêng mình được. II Phierơ 1:21
b)Thánh Linh dạy họ dùng những chữ, những ý chính xác. I Côrinhtô 2:13
Hêb 1:1; IITim 3:16 ; IISam 23:2; ITês 2:13

IV. CÔNG VIỆC CỦA THÁNH LINH TRONG NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA
1.  Ngài làm chứng cho họ về Chúa Giêxu. Giăng 15:25
2.  Ngài cáo trách tội lỗi của họ.  Giăng 16:8 (Êsai 40:2)
Xem Công vụ 2:36-37; Công vụ16:14

V. CÔNG VIỆC THÁNH LINH TRONG TÍN ĐỒ
1.  Ngài làm cho chúng ta được tái sanh.
a)  Tái sanh: Giăng 3:3-5; IICôrinhtô5:17
b)   Buông tha:  Rôma 8:2
c)   Tự do: 2 Corinhtô 3:17
2.  Thánh Linh làm cho chúng ta mạnh mẽ. Êphêsô 3:16
3-Ngài dẫn dắt chúng ta trên mọi bước đường. Rôma 8:14
a)  Ở cùng: Xuất 13:22 chẳng bao giờ cách xa dân sự,
b)  Hướng dẩn: Xuất 13: 21  để dẫn đường đi;  để soi sáng
c)  Bảo vệ: Xuất 14:19
d)  Ngăn trở kẻ thù:  Xuất 14:20 Chẳng hề xáp gần nhau được.
e)  Làm rối loạn kẻ thù:  Xuất 14:24 Bèn làm cho họ phải rối loạn.
4.  Thánh Linh dạy dỗ. Giăng 14:26
5.  Ngài cho chúng ta biết mình là con cái Đức Chúa Trời. Rôma 8:16; Galati 4:6
Sứ đồ Giăng đã quả quyết . I Giăng 3:1-2
6.  Ngài cho chúng ta đức tánh của Ngài. Galati 5:22-23
7.  Ngài dẫn chúng ta vào lẽ thật toàn diện.
Giăng 16:13 Thần Lẽ thật; Giăng 14:16 Chúa Jesus
Giăng 8:32 Biết Lẽ thật; Giăng 17:17 Lời Cha tức là lẽ thật.
8.  Ngài nhắc chúng ta nhớ lời Kinh thánh. Giăng 14:26; Mathiơ 10:19-20;
9.  Ngài ban khả năng để chúng ta làm chứng. I Côrinhtô 2:4;  I Têsa 1:5;  Công 1:8
10.  Ngài dạy chúng ta cầu nguyện:
Rôma 8:26-27; Êphesô 6:18;  Êphê 6:18;   Giuđe 1:20;  Công vụ 2:1-4
11.  Ngài giục giã chúng ta tôn thờ hầu việc Đức Chúa Trời.  Philíp 3:3;  Êph 5:18-20
12.  Ngài kêu gọi và đưa chúng ta vào chức vụ.  Công vụ 13:2,4; Êsai 6:8
13.  Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong chức vụ.
Chúa sai Philíp đến Gaxa gặp hoạn quan Êthiôbi, Chúa đã sai Phaolô và Sila đến Âu châu để Truyền giảng Tin lành và nhờ đó có kết quả
Công 8:26-40 Phi líp; Công Vụ 13; 16:6-9 Phao lô
14.  Thánh Linh là Đấng An ủi:  Giăng 14:16, 26;  Giăng 15:26;  Giăng 16:7;  Rôma 15:13
15.  Ngài làm cho chúng ta nên Thánh.
Rôma 15:15  Nên thánh bởi Đức Thánh Linh
I Côr 6:11 Nhờ Thánh Linh rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi
IITês 2:13 nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật
16.   Mọi việc trong Hội thánh là của Thánh Linh.
a) Đức Thánh Linh Khai sinh Hội Thánh: Công vụ 2:1-11, 4
b) Gia tăng Hội Thánh: Công vụ 2:47b
c) Loại trừ tội lỗi khỏi Hội Thánh. Công vụ 5:1-11
d) Điều khiển, gây dựng Hội Thánh: ICôr 12:1-13
e) Của cầm về cơ nghiệp. Ephêsố 1:14
f) Đấng làm cho mạnh mẽ trong lòng: Ephêsố 3:16c
g) Đấng ấn chứng cho tín đồ: Êphêsô 4:30
17.   Cảnh báo:
Công 20:28  Hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy
Giăng 14:17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi.

Cầu nguyện:  Chúng con cảm tạ Đức Chúa Jesus đã ban cho chúng con Thánh Linh của Đúc Chúa Trời.   Ngài ở với chúng con cho đến đời đời.  Xin cho chúng con biết tôn kính Đức Thánh Linh một cách nghiêm túc, biết cách để Ngài tự do hoạt động trong chúng con, qua chúng con và với chúng con để mỗi ngày danh Chúa Jesus được tôn cao.  Mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Cha từ nay cho đến đời đời.  Xin Đức Thánh Linh tha thứ về sự thiếu hiểu biết của chúng con về Ngài; chúng con đã xúc pham đến Ngài, làm buồn lòng Ngài rất nhiều.  Xin Chúa Thánh Linh tha thứ và giúp con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho con. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =