Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh thánh: Rôma 8:1-18

Câu gốc: Rôma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.

I. BIẾT ĐỂ SỐNG BỞI THÁNH LINH
1. Biết không có sự đoán phạt: (định tội, kết án) cho những kẻ ở trong Chúa Jesus: là kẻ tin, sống và bước đi theo Lời Ngài. Rôma 8:1
Giăng 3:8 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.
Giăng 12:31 Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi.
 Những điều có được khi thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu:
a. Được tha thứ hết tất cả tội lỗi từ trong quá khứ đến thời điểm đó
b. Được làm con của Đức Chúa Trời
c. Được làm công dân của Nước Trời
d. Có sự sống đời đời
e. Được buông tha khỏi sự định tội của luật pháp, tội lỗi, quyền của satan
f. Được xưng công bình trước Đức Chúa Trời
g. Được nên thánh địa vị (phần linh hồn), còn nên thánh thực nghiệm (phần hồn) là do nuôi dưỡng bởi Lời của Đức Chúa Trời
h. Được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh
i. Được hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ
j. Được tái sanh
k. Được mặc lấy con người mới
l. Được mặc lấy uy quyền của Chúa Giêsu
m. Được thông công với Chúa Giêsu
2. Biết đã được buông tha (giải thoát) khỏi sự tội và sự chết bởi luật của Thánh Linh sự sống nhờ Chúa Jesus Christ:
Rôma 8:2 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. (Rôma 3:23; Hê 9:27)
3. Biết Đức Chúa Trời đã làm xong cho chúng ta rồi: qua Chúa Jesus
Rôma 8:3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt.
Êsai 53:3 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
4. Biết Chúa làm trọn cho kẻ noi theo Thánh Linh, xác thịt không hiểu được:
Rôma 8:4 Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.
– Noi theo xác thịt: sống theo những gì mắt thấy, theo suy nghĩ của con người
– Noi theo Thánh Linh: giải quyết mọi việc theo LỜI của Đức Chúa Trời
Rôma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.
1Côrinhtô 2:14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
Giăng 7:18 Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu.

II. SỐNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH
1. Biết sống theo Thánh Linh: sinh ra sự sống và bình an.
a. Làm sao để sống theo Thánh Linh:
– Chăm về Thánh Linh: hướng về Ngài: Rôma 8:5
– Để trí mình nương dựa vào Ngài, tin và bước đi theo lời hứa của Ngài cho mọi hoàn cảnh
– Không để xác thịt làm chủ (hướng dẫn theo cảm xúc, theo con người thiên nhiên, con người cũ trước khi tin Chúa)
b. Hậu quả sống (chăm) theo xác thịt: Rôma 8:6-8
 Sự chết: Rôma 8:6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.
1Phierơ 2:1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, 2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.
Rôma 6:12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.
Êphêsô 4:22 Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.
Côlôse 3:5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. (Galati 5:16-26)
 Nghịch với Đức Chúa Trời: Rôma 8:7 Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.
 Không đẹp (vui) lòng Đức Chúa Trời: Rôma 8:8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời
Thi 19:14 Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!
Thi 147:11 Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài, Và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài
2. Nhận biết mình đang sống bởi Thánh Linh hay bởi xác thịt:
Rôma 8:9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài
3. Phước hạnh khi nhận biết quyền năng sự sống của Đức Thánh Linh ở trong mình
Rôma 8:11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống
2 Côrinhtô 13:4 Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời; chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em.
4. Nhận biết mình không còn mắc nợ xác thịt. Rôma 8:12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt.
Rôma 7:5 Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết.
5. Cách giải quyết xác thịt: Rôma 8:13 → Từ chối sống theo ý muốn của xác thịt, nhờ Đức Thánh Linh làm chết công việc của thân thể
Rôma 6:6 Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.
Galati 2:20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
6. Để Thánh Linh dẫn dắt: Rôma 8:14-17
a. Được làm con của Đức Chúa Trời: Rôma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.
b. Được gọi Ngài là ABA! Cha! Không còn ở trong nô lệ, sợ hãi: Rôma 8:15
c. Được Thánh Linh làm chứng (xác nhận): Rôma 8:16
Êphêsô 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa.
Êphêsô 4:30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
d. Là kẻ Kế tự: đồng chịu thương khó, đồng được vinh hiển: Rôma 8:17 (Rô 6:3-14)
Êphêsô 1:11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán.
Galati 3:29 Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.
Tít 3:7 Hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.
• Kế tự → chịu đau đớn với Ngài: chịu khổ vì Danh Ngài
1Phi 2:21 Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
1Phi 3:14 Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí
1Cor 15:13 Nếu những kẻ không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa

Cầu nguyện: Con cầu Xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mặc khải và dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài, xin Ngài khiến Lời của Ngài hành động mạnh mẽ trong lòng con và giúp con biết chắc những điều con được thừa hưởng ở trong Đức Chúa Jesus Christ từ nay cho đến đời đời, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + sixteen =